2.3.1 - Aantal behandelde dossiers door de AA Bijzondere Belastinginspectie

Aantal behandelde dossiers door de AA Bijzondere Belastinginspectie
  2012 2013 2014
Inkomstenbelastingen Natuurlijke persoon 302 449  
Rechtspersoon 359 339  
Totaal inkomstenbelastingen 661 788 1.071
Btw Natuurlijke persoon 81 51  
Rechtspersoon 459 423  
Totaal Btw 540 474 528
Totaal behandelde dossiers 1.201 1.262 1.599

Inzake inkomstenbelastingen is het aantal in 2014 afgehandelde dossiers met 36% gestegen t.o.v. 2013, aldus wordt de tendens van de vorige jaren bevestigd.

Het gemiddeld belastingsupplement per dossier (cfr. tabel III.2.1) bedraagt ongeveer 954.000 €, beduidend lager dan de gemiddelde tendens van de vorige jaren.

Er zal dan ook nog meer aandacht worden besteed aan de aanzuivering van de werkplannen en een efficiënte (de)selectie.

Inzake belasting over toegevoegde waarde, nam het aantal behandelde dossiers in 2014 toe met 11,5%.

Het merendeel van de behandelde zaken kaderen in de bestrijding van carrouselfraude. BTW-carrouselfraude is aan te merken als georganiseerde en internationale criminaliteit. Als gevolg van het bewust misbruiken van de bestaande regelgeving, ontstaan aanzienlijke verliezen voor de Schatkist van de diverse EU-Lidstaten en de Europese Unie. In 2014 werden 282 dossiers inzake carrouselfraude behandeld, tegen 231 dossiers in 2013.

Niettegenstaande het stijgend aantal gevoerde onderzoeken naar carrouselfraude zijn de in te vorderen rechten en sancties in 2014 (177 miljoen euro) gedaald tov 2013 (309 miljoen euro). Deze daling kan o.m. worden verklaard door de detectie in een vroeger stadium.