3.5.1 - Balans van schulden en tegoeden

Balans van schulden en tegoeden
  2012 2013 2014
Aanwending teruggaven directe belastingen op schulden inzake (in euro) Btw 10.913.748 7.826.019 8.625.833,41
Douane & Accijnzen 2.259 22.431 149.046,55
Registratie 394.932 603.497 885.119,56
Successie 162.785 227.293 313.293,07
Niet fiscaal invordering 15.706.035 25.081.930 37.290.304,51
Alimentatievorderingen (DAVO) 2.188.719 2.331.687 2.933.521,48
Subtotaal Directe belastingen 29.368.479 36.092.856 50.197.118,58
Aanwending Btw-teruggaven op schulden inzake (in euro) Directe belastingen 54.565.027 52.407.094 62.199.691,27
Douane & Accijnzen 0 0 0
Niet fiscaal invordering 421.979 852.436 1.401.437,65
Alimentatievorderingen (DAVO) 6.231 0 0
Subtotaal Btw 54.993.237 53.259.530 63.601.128,92
Aanwending teruggaven douane & accijnzen op schulden van de andere sectoren van FOD Financiën (in euro) 0 165.957 180.251,95
Totaal directe belastingen en Btw (in euro) 84.361.716 89.518.344 113.978.499,45

De Fiscale Balans (of de balans met alle schulden en schuldvorderingen) is een geheel van toepassingen, informatie-uitwisselingen en werkprocedures die de ambtenaren van de verschillende sectoren van de Federale Overheidsdienst Financiën toelaat om een globaal overzicht te krijgen van alle schulden en schuldvorderingen van een belastingplichtige. Zij laat toe om op een optimale manier gebruik te maken van de mogelijkheid tot compensaties, voorzien door artikel 334 van de programmawet van 27.12.2004, die werd gewijzigd door artikel 194 van de programmawet van 22.12.2008. Deze wettelijke bepaling laat toe om elke teruggave die door de FOD wordt uitgevoerd "zonder enige formaliteit" aan te wenden op een niet-betwiste schuld die door haar wordt beheerd.

De fiscale balans laat eveneens de ontvangers van de schulden en de vereffenaars van de teruggaven toe om op ieder moment de inventaris van schulden en teruggaven van een gegeven belastingplichtige te raadplegen. Bovendien krijgt iedere ontvanger informatie over het bestaan van de lopende en manueel te behandelen teruggaven waarvoor er een mogelijkheid is tot een aanzuivering van schulden die hij moet invorderen. Deze informatie, die naar de ontvangers wordt verstuurd, is het resultaat van een periodieke en geautomatiseerde vergelijking van schuldbestanden en terugbetalingsbestanden die iedere sector periodiek inlaadt in de centrale toepassing "Fiscale Balans", hetzij van een specifieke actie van de "vereffenaar van de(manuele) teruggave".

Voor iedere sector is er een verschillende manier om de toepassing te openen en te raadplegen.

In het algemeen, zal iedere sector zijn eigen informaticatoepassingen aanpassen en gebruiken.

De globale totale ontvangsten van de fiscale balans zijn in 2014 gestegen tot een totaal van meer dan 113 miljoen euro.

De fiscale balans vertegenwoordigt een groei van ruim 26% ten opzichte van 2013. Een groot deel van deze groei bevindt zich op het niveau van de aanrekeningen van de teruggaven van de directe belastingen op de schulden van niet-fiscale invordering, die gestegen zijn van 25 miljoen euro in 2013 tot meer dan 37 miljoen euro in 2014.

Er wordt eveens opgemerkt dat de aanrekeningen van de teruggaven van de btw op de schulden van de directe belastingen het grootse deel van de globale ontvangsten van de Fiscale balans vertegenwoordigen. Met een totaal van meer dan 62 miljoen euro zijn ze bijna 10 miljoen euro gestegen ten opzichte van 2012 en 2013.