3.6.2 - Overzicht van de aangiftegegevens in de PB - andere belastbare inkomsten - belastingplichtige en partner samen

Overzicht van de aangiftegegevens in de PB - andere belastbare inkomsten - belastingplichtige en partner samen
  Aanslagjaar 2011 - Toestand op 31/12/2013 Aanslagjaar 2012 - Toestand op 31/12/2014 Aanslagjaar 2013 - Toestand op 31/12/2014
Aantal gevallen Bedrag (in duizend euro) Aantal gevallen Bedrag (in duizend euro) Aantal gevallen Bedrag (in duizend euro)
Niet geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) van de eigen woning die de belastingplichtige zelf betrekt KI dat aan de onroerende voorheffing is onderworpen 2.269.849 1.369.243 2.054.721 1.252.846 1.883.885 1.158.458
Ki dat niet aan de onroerende voorheffing is onderworpen 6.756 3.955 6.246 3.719 6.088 3.738
Niet hierboven bedoelde belastbare inkomsten van in België gelegen onroerende goederen (niet geïndexeerd KI) Onroerende goederen gebruikt voor beroep van de belastingplichtige 195.266 131.235 189.848 128.178 184.564 125.480
Gebouwde onroerende goederen niet verhuurd, verhuurd aan natuurlijke personen die ze niet gebruiken voor hun beroep, of verhuurd aan een rechtspersoon die geen vennootschap is, met het oog op het ter beschikking stellen ervan als woning aan natuurlijke personen 760.386 721.100 770.987 734.107 780.064 744.441
Gronden, materieel en outillering niet verhuurd of verhuurd aan natuurlijke personen die ze niet voor hun beroep gebruiken 206.031 11.560 205.048 11.364 204.542 11.265
Onroerende goederen verhuurd overeenkomstig de pachtwetgeving voor land- of tuinbouwdoeleinden 75.314 25.103 73.586 24.396 71.966 23.662
Onroerende goederen verhuurd in andere omstandigheden dan deze bedoeld in de nrs 2 tot 4 hierboven Gebouwen 252.155 197.733 258.513 196.124 261.351 192.649
Gronden 12.115 1.869 11.957 1.901 11.706 1.851
Materieel en outillering 449 258 489 290 513 300
Betaalde intresten van hypothecaire leningen (met een minimumlooptijd van 10 jaar) die na 30.04.1986 en (in principe) voor 1.1.2005 zijn gesloten om in de Europese Economische Ruimte zijn enige woning te bouwen of in nieuwe staat, met heffing van de btw, te verwerven 339.823 415.602 308.693 258.294 280.901 309.602
zijn enige en bij het sluiten van de leningsovereenkomst sedert ten minste 15 of 20 jaar in gebruik zijnde woning geheel of gedeeltelijk te vernieuwen 71.092 54.924 65.612 48.149 59.978 42.904
van niet onder 1 hierboven bedoelde leningen die specifiek zijn aangegaan om onroerende goederen te verkrijgen of te behouden 1.243.200 2.370.400 1.188.262 2.316.106 1.129.293 2.240.256
Ontvangen onderhoudsuitkeringen niet gekapitaliseerde uitkeringen (werkelijk ontvangen bedrag) 55.415 229.970 51.847 221.473 49.069 215.773
uitkeringen die ingevolge een gerechtelijke beslissing met terugwerkende kracht 952 2.812 848 2.933 866 3.118
gekapitaliseerde uitkeringen (fictief jaarbedrag) 933 1.746 981 1.821 1.012 1.981