3.6.5 - VenB - overzicht van de evolutie van de belastbare grondslag (in duizend euro)

VenB - overzicht van de evolutie van de belastbare grondslag (in duizend euro)
  Aanslagjaar 2010 Aanslagjaar 2011 Aanslagjaar 2012 Aanslagjaar 2013
1ste bewerking: Winst van het belastbaar tijdperk Belastbare gereserveerde winst Aangroei 43.035.980 40.175.649 46.686.903 40.902.442
Opneming -53.252.667 -88.464.775 -83.814.065 -81.842.212
Verworpen uitgaven 35.249.777 47.874.656 63.073.601 45.115.424
Belastbaar bedrag uitgekeerde winst 42.727.636 66.610.726 52.102.100 68.159.910
Totaal resultaat van het belastbare tijdperk 67.760.726 66.196.256 78.048.538 72.335.564
Positief resultaat (winst van het belastbaar tijdperk) 82.842.060 87.896.529 96.185.104 88.934.366
Negatief resultaat (verlies van het belastbaar tijdperk) -15.081.334 -21.700.273 -18.136.566 -16.598.802
Werkelijk resultaat uit de zeescheepvaart waarvoor de winst wordt vastgesteld op basis van de tonnage 65.707 444.495 143.175 -9.713
Werkelijk resultaat uit activiteiten waarvoor de winst niet wordt vastgesteld op basis van de tonnage 67.695.019 65.751.761 77.905.363 72.345.278
Positief resultaat (winst van het belastbaar tijdperk) 82.658.701 87.448.516 95.926.351 88.813.901
Negatief resultaat (verlies van het belastbaar tijdperk) -14.963.681 -21.696.756 -18.020.988 -16.468.623
Bestanddelen van het resultaat waarop de aftrekbeperking van toepassing is Verkregen abnormale of goedgunstige voordelen en verkregen financiële voordelen of voordelen van alle aard 111.841 85.438 63.763 5.102
Niet-naleving investeringsverplichting of onaantastbaarheidsvoorwaarde met betrekking tot de investeringsreserve 3.667 5.259 5.206 8.517
Werknemersparticipatie 43.226 87.662 44.031 99.598
Subtotaal 158.734 178.359 113.001 113.217
Opneming bepaalde vrijgestelde reserves en meerwaarden 21.527      
Kapitaal- en interestsubsidies in het kader van de steun aan de landbouw 8.737 12.982 16.846 16.466
Totaal 188.998 191.341 156.482 347.908
Resterend resultaat 67.506.021 65.560.419 77.747.965 71.997.370
Positief resterend resultaat 82.478.200 87.265.059 95.795.647 88.533.004
Negatief resterend resultaat -14.972.179 -21.704.640 -18.047.682 -16.535.634
2de bewerking: Indeling van het resterend resultaat volgens oorsprong Belgisch oorsprong Positief resultaat (winst van het belastbaar tijdperk) 81.439.076 85.695.137 93.975.136 86.947.319
Negatief resultaat (verlies van het belastbaar tijdperk) -37.385.388 -21.787.264 -15.734.820 16.351.455
Bij verdrag Positief resultaat (winst van het belastbaar tijdperk) 1.039.957 1.569.955 1.820.633 1.585.766
Negatief resultaat (verlies van het belastbaar tijdperk) -162.769 -522.176 -2.484.139 307.036
3de bewerking: Aftrek van de winsten vrijgesteld bij verdrag Winsten vrijgesteld bij verdrag -1.039.957 -1.569.955 -1.820.633 -1.585.766
Saldo 81.439.076 85.695.137 93.975.136 86.947.319
Niet-belastbare bestanddelen Vrijgestelde giften -26.747 -29.367 -29.209 -28.361
Vristellling bijkomend personeel uitvoer- integrale kwaliteitszorg -512 -415 -311 -264
Vrijstelling bijkomend personeel K.M.O. -21.697 -27.038 -27.999 -22.356
Vrijstelling winst Coordinatiecentrum -162.349 -77.460    
Vrijstelling stagebonus -757 -512 -253 -368
Andere niet-belastbare bestanddelen -6.004.948 -1.384.238 -16.293.116 -602.451
Totaal aftrekbaar -6.217.010 -2.186.030 -16.350.888 -653.800
Beperkt tot -6.192.854 -2.134.922 -207.805 -649.384
Saldo 75.246.223 83.560.215 93.767.332 86.297.935
4de bewerking: DBI- en VRI-aftrek Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten -24.487.170 -26.053.111 -32.284.449 -28.747.503
Saldo 50.759.052 57.507.105 61.482.883 57.550.432
5de bewerking: Aftrek voor octrooi-inkomsten Aftrek voor octrooi-inkomsten -593.599 -763.651 -580.545 -1.142.761
Saldo 50.165.453 56.743.454 60.902.338 56.407.672
6de bewerking: Aftrek voor risicokapitaal Aftrek voor risicokapitaal -16.914.942 -19.434.483 -21.970.526 -15.852.895
Saldo 33.250.512 37.308.971 38.931.812 40.554.777
7de bewerking: Aftrek van vorige verliezen Aftrek van vorige verliezen -5.854.179 -5.067.744 -4.650.964 -5.801.713
Saldo 27.396.333 32.241.228 34.280.848 34.753.063
8de bewerking: Investeringsaftrek Investeringsaftrek 324.810 -250.468 277.118 270.853
Winst uit zeescheepvaart, vastgesteld op basis van de tonnage 7.641 8.099 8.031 6.038
Forfaitaire winsten art. 342, § 3, WIB 92 198.799 219.072 218.854 237.652
Belastbare grondslagen (incl. bestanddelen van het resultaat waarop de aftrekbeperking van toepassing is, winst uit zeescheepvaart, vastgesteld op basis van de tonnage en forfaitaire winsten art. 342, § 3, WIB 92) 28.116.581 32.396.289 34.897.852 35.380.823
Belastbaar tegen het gewoon tarief 27.357.028 31.937.931 34.585.483 34.241.076
Verrichtingen bedoeld in artikel 216 WIB 92 belastbaar aan 19,5% 0      
Verrichtingen bedoeld in artikel 216 WIB 92 belastbaar aan 16,5% 81.271 467.407 116.545 97.172
Belastbaar tegen verlaagd tarief: opneming bepaalde vrijgestelde reserves en meerwaarden belastbaar aan 25% 7.406   5.499 83.250
belastbaar aan 14% 14.122      
Kapitaal- en interestsubsidies in het kader van de steun aan de landbouw belastbaar aan 5% 8.737 12.982 16.846 16.466

1 De in de tabel vermelde gegevens voor de onderscheiden aanslagjaren zijn niet integraal vergelijkbaar gezien het opgenomen aantal zendingen verschilt.

Voor de aanslagjarren 2010 en 2011 weerhoudt de tabel de definitief gekende resultaten na 43 zendingen

Voor het aanslagjaar 2012 weerhoudt de tabel de actueel gekende resultaten na 31 zendingen.

Voor het aanslagjaar 2013 weerhoudt de tabel de actueel gekende resultaten na 19 zendingen.