5.1.1 - Aantal klachten ingediend bij het parket

Aantal klachten ingediend bij het parket
  2012 2013 2014
AAII 7 11 17
AABBI 103 91 53
AABBI

Wanneer medewerkers bij het voeren van hun onderzoek feiten vaststellen die strafrechterlijk vervolgbaar zijn, is het hun taak om die informatie - na akkoord van de bevoegde gewestelijk directeur - mee te delen aan de gerechtelijke autoriteiten voor verder gevolg. Die kennisgeving wordt per zaak opgesteld en kan dus meerdere feiten bevatten of op meerdere belastingplichtigen (inbegrepen hun raadgevers) betrekking hebben.

AAII

Het aantal klachten ingediend via AAII is gestegen van 11 in 2013 naar 17 in 2014. De klachten betreffen vooral het gebruik van valsheid in geschrifte, schending van vennootschapsrechtelijke of fiscaalrechtelijke bepalingen, bedrieglijk onvermogen, belastingfraude, misbruik van vennootschapsgoederen, ...