5.2.3 - Aanvragen om bijstand bij invordering in 2014 via de AA Inning en Invordering

Aanvragen om bijstand bij invordering in 2014 via de AA Inning en Invordering
  UE-lidstaten Andere
  Algemeen totaal Btw + DB Directe belastingen Btw
Door andere Staten aan België Aantal verzoeken om inlichtingen 434 3 0
Aantal verzoeken om notificaties 140 0 0
Aantal verzoeken om bewarende maatregelen 7 0 0
Aantal verzoeken om invordering 689 4 0
Totaal bedrag van de schuldvorderingen 37.516.485,20   0
Totaal van de voor andere Staten ingevorderde bedragen 1.947.746,53   0
Door België aan andere Staten Aantal verzoeken om inlichtingen 2.265 138 0
Aantal verzoeken om notificaties 21 0 0
Aantal verzoeken om bewarende maatregelen 3 0 0
Aantal verzoeken om invordering 2.099 79 0
Totaal bedrag van de schuldvorderingen 220.833.877,56    
Totaal van de door andere Staten ingevorderde bedragen 3.451.422,72    
Totaal 2014 5.658 224  
Totaal 2013 4.656 148  
Totaal 2012 3.022 79  

De invorderingsbijstand is gebaseerd op:

  • verzoeken om inlichtingen (art. 5 van de Richtlijn 2010/24/EU voor de lidstaten van de EU, bilaterale en multilaterale overeenkomsten voor de landen van de EU voor dossiers van minder dan 1.500 euro en voor de landen buiten de EU);
  • verzoeken tot notificatie (art. 8 en 9 van de Richtlijn 2010/24/EU voor de lidstaten van de EU);
  • verzoeken tot invordering (art. 10 tot 15 van de Richtlijn 2010/24/EU voor de lidstaten van de EU, bilaterale en multilaterale overeenkomsten voor de landen van de EU voor dossiers van minder dan 1.500 euro en voor de landen buiten de EU);
  • verzoeken tot conservatoire maatregelen (art. 16 en 17 van de Richtlijn 2010/24/EU voor de lidstaten van de EU, bilaterale en multilaterale overeenkomsten voor de landen van de EU voor dossiers van minder dan 1.500 euro en voor de landen buiten de EU).

De Richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 16.03.2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen, die de Richtlijn 2008/55/EG vervangt, is in werking getreden op 01.01.2012. Deze richtlijn heeft het toepassingsgebied uitgebreid tot alle vormen van belastingen en rechten geheven door of ten behoeve van een lidstaat of zijn territoriale of staatkundige onderdelen, lokale overheden daaronder begrepen, dan wel ten behoeve van de EU.

De andere grote nieuwigheid van de Richtlijn 2010/24/EU is de invoering van de Europese uitvoerbare titel die de enige basis wordt voor de invorderingsmaatregelen en de conservatoire maatregelen in de aangezochte lidstaat.

Op het niveau van de AAII worden alle verzoeken om bijstand, gebaseerd op om het even welk instrument, beheerd via de toepassing STIRInt. Om praktische redenen beheert het CLO Invordering eveneens de flux van verzoeken om bijstand op basis van de Richtlijn 2010/24/EU waarvan de bevoegdheid toebehoort aan geregionaliseerde entiteiten.

Het CLO (Central Liaison Office) of Centraal Verbindingsbureau is het centraal contactpunt wat betreft het beheer van de wederzijdse verzoeken om invorderingsbijstand voorzien in de richtlijn 2010/24/EU.

Het beheert de beveiligde mailboxen waarlangs alle verzoeken om bijstand met betrekking tot directe belastingen en Btw van en naar andere lidstaten worden doorgezonden ; het beheert eveneens de mailboxen die gemeenschappelijk worden gebruikt door verschillende entiteiten (federaal en regionaal zoals onroerende vooheffing, verkeersbelasting, ...).

18 verzoeken om inlichtingen, 4 verzoek tot notificatie en 47 verzoeken Tot invordering zijn verzonden door/geadresseerd aan de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel*).

* Vlabel organiseert de inning en invordering van de Vlaamse belastingen.