AA Patrimoniumdocumentatie

1.3.1 - Afgeleverde kadastrale uittreksels en onlineraadplegingen van de kadastrale documentatie

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/131-afgeleverde-kadastrale-uittreksels-en-onlineraadplegingen-van-de-kadastrale-documentatie
Afgeleverde kadastrale uittreksels en onlineraadplegingen van de kadastrale documentatie
  2012 2013 2014
Aantal afgeleverde papieren kadastrale uittreksels 668.757 575.049 549.141
Aantal onlineraadplegingen kadastrale uittreksels 535.383 620.554 774.383
Ontvangsten in euro uit afgeleverde papieren kadastrale uittreksels 7.067.960 5.805.446 5.187.336
Ontvangsten in euro uit onlineraadplegingen kadastrale uittreksels 1.929.167 1.954.745 2.439.306
Totaal ontvangsten in euro 8.997.127 7.760.191 7.626.642

De AAPD levert, tegen betaling en onder bepaalde voorwaarden, uittreksels en inlichtingen uit haar kadastrale documentatie.

Wat wordt afgeleverd: mondelinge inlichtingen, kadastrale uittreksels en kopieën op aanvraag.

Uittreksels die vooral worden afgeleverd zijn : uittreksels uit de kadastrale legger, totale of gedeeltelijke kopieën van het perceelsplan, lijsten van namen en adressen van eigenaars van percelen vermeldt op planuittreksels of de mutatieschetsen, uittreksels uit oude processen-verbaal van afpaling neergelegd in de archieven en kopieën van bepaalde statistieken. Het kadastraal plan kan gratis on line worden geraadpleegd met de toepassing CadGIS viewer.

De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat heeft een online toegang tot de kadastrale databank tegen een betaling van 3,15 euro per raadpleging.

1.3.2 - Aantal eigenaars

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/132-aantal-eigenaars

1.3.2 - Aantal eigenaars

Aantal eigenaars
  2012 2013 2014
Aantal eigenaars 7.272.059 7.362.204 7.459.893

1.3.3 - Totale bedragen van kadastraal inkomen (in miljoen euro)

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/133-totale-bedragen-van-kadastraal-inkomen-miljoen-euro

1.3.3 - Totale bedragen van kadastraal inkomen (in miljoen euro)

Totale bedragen van kadastraal inkomen (in miljoen euro)
Type KI 2012 2013 2014
Belastbaar 7.058 7.095 7.145
Niet belastbaar 1.125 1.185 1.219
Globaal 8.183 8.280 8.364
Gewoon gebouwd 5.948 6.027 6.102

Onder kadastraal inkomen wordt verstaan het gemiddeld normaal netto-inkomen van één jaar. Voor de gebouwde percelen wordt het kadastraal inkomen vastgesteld op grond van de normale nettohuurwaarden op het bij artikel 486 (WIB 1992) bepaalde referentietijdstip. Momenteel is dit referentietijdstip nog steeds 1 januari 1975. Het niet-geïndexeerd KI is dus 'bevroren' en houdt bijgevolg geen rekening met de evolutie van de huurprijzen noch met de stijging van de verkoopprijzen van de onroerende goederen.

Het kadastraal inkomen is geen belasting. Het dient als basis voor de berekening van de onroerende voorheffing die de belasting vormt die elke eigenaar van een in België gelegen onroerend goed jaarlijks dient te betalen.

Definities

Globaal KI = belastbaar KI + onbelastbaar KI

Belastbaar KI = KI hernomen aan de rol voor de waarneming van de onroerende voorheffing

Gewoon gebouwd: gebouwd ander dan nijverheid gebouwd en materieel en outillage gebouwd (bv: percelen met huis van woning, buildings, boerderijen)

1.3.4 - Aantal kadastrale inkomens per type percelen

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/134-aantal-kadastrale-inkomens-type-percelen

1.3.4 - Aantal kadastrale inkomens per type percelen

Aantal kadastrale inkomens per type percelen
Type perceel 2012 2013 2014
Gewoon gebouwd 5.420.348 5.507.773 5.597.275
Nijverheid gebouwd 143.562 145.146 147.072
Materieel en outillage gebouwd 62.321 62.766 62.842
Gewoon ongebouwd 4.332.235 4.324.210 4.313.161
Nijverheid ongebouwd 18.703 18.744 18.737
Materieel en outillage ongebouwd 450 493 548
Definities

Gewoon gebouwd = gewoon gebouwd onroerend goed, ander dan nijverheid gebouwd en materieel en outillage gebouwd (bv.: percelen met woonhuis, buildings, boerderijen).

Nijverheid gebouwd = nijverheidsgebouw (of eventueel ambacht of handel met outtilage) (bv.: cementfabriek, steenbakkerij, speelgoedfabriek, kledingfabriek, meubelfabriek, hoogoven).

Materieel en outillage gebouwd = op een gebouwd perceel geplaatst materieel en outillage (bv.: pyloon, silo, gazometer).

Gewoon ongebouwd = gewoon ongebouwd onroerend goed, ander dan nijverheid ongebouwd en materieel en outillage ongebouwd (bv.: gronden, terreinen, weilanden, begraafplaatsen, boomgaarden, wallen, sportterreinen, parken).

Nijverheid ongebouwd = ongebouwde nijverheidsgrond (of eventueel handel met outillage) (bv.: industriële terreinen, groeve, mijnen, spoorweg).

Materieel en outillage ongebouwd = op een ongebouwd perceel geplaatst materieel en outillage (bv.: decanteringsbekken, reservoir of bekken in open lucht).

1.3.5 - Aantal verzonden notificatiebulletins van kadastraal inkomen

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/135-aantal-verzonden-notificatiebulletins-van-kadastraal-inkomen

1.3.5 - Aantal verzonden notificatiebulletins van kadastraal inkomen

Aantal verzonden notificatiebulletins van kadastraal inkomen
Notificatiebulletin 2012 2013 2014
Automatisch aangemaakt 170.461 185.049 180.106
Manueel aangemaakt 3.853 2.697 2.230
Totaal 174.314 187.746 182.336

In 2014 stuurde de AAPD 182.336 notificatiebulletins van een nieuw kadastraal inkomen. De tabel geeft de evolutie van het aantal verstuurde bulletins weer en maakt daarbij onderscheid tussen deze die automatisch worden opgemaakt en deze die ingevolge een fout of een bezwaarschrift manueel worden opgemaakt.

Definitie

Een notificatiebulletin is een brief die naar een eigenaar wordt verstuurd om hem zijn kadastraal inkomen mee te delen.

1.3.6 - Aantal bezwaarschriften tegen het kadastrale inkomen als gevolg van de kennisgeving van het kadastrale inkomen

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/136-aantal-bezwaarschriften-tegen-het-kadastrale-inkomen-als-gevolg-van-de-kennisgeving-van-het

1.3.6 - Aantal bezwaarschriften tegen het kadastrale inkomen als gevolg van de kennisgeving van het kadastrale inkomen

Aantal bezwaarschriften tegen het kadastrale inkomen als gevolg van de kennisgeving van het kadastrale inkomen
Rubriek 2012 2013 2014
Betekende KI 200.546 198.058 201.559
Bezwaarschriften tegen het KI 3.563 3.692 4.012
Behandelde bezwaarschriften 2.256 3.911 4.379
Arbitrages 29 13 1

In 2014 werd 61,69% van de ingediende bezwaarschriften tegen het betekend kadastraal inkomen behandeld binnen de termijn van 3 maanden na ontvangst. In 2013 werd 57,02% van de bezwaarschriften behandeld binnen de termijn. Ondanks een sterke stijging van de ingediende bezwaarschriften (+ 8,6%), werden er toch meer tijdig behandeld door de AAPD.

1.3.7 - Aantal bezwaarschriften tegen de onroerende voorheffing als gevolg van de kennisgeving van het kadastrale inkomen

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/137-aantal-bezwaarschriften-tegen-de-onroerende-voorheffing-als-gevolg-van-de-kennisgeving-van-het

1.3.7 - Aantal bezwaarschriften tegen de onroerende voorheffing als gevolg van de kennisgeving van het kadastrale inkomen

Aantal bezwaarschriften tegen de onroerende voorheffing als gevolg van de kennisgeving van het kadastrale inkomen
Rubriek 2012 2013 2014
Bezwaarschriften in behandeling op 1 januari 12.353 10.713 9.511
Nieuwe bezwaarschriften 19.736 17.189 17.865
Uitgebrachte adviezen 21.376 18.391 18.995
Bezwaarschriften in behandeling op 31 december 10.713 9.511 8.472

In 2014 werd 68,35% van de ingediende bezwaarschriften tegen de onroerende voorheffing behandeld binnen de termijn van 3 maanden na de datum van ontvangst. In 2013 werd 66,84% van de bezwaarschriften tegen de onroerende voorheffing behandeld binnen de termijn. Ondanks een lichte stijging van de ingediende bezwaarschriften (+ 4%), werden er iets meer tijdig behandeld door de AAPD.

1.3.8 - Aantal andere bezwaren dan tegen het kadastrale inkomen en de onroerende voorheffing als gevolg van de kennisgeving van het kadastrale inkomen

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/138-aantal-andere-bezwaren-dan-tegen-het-kadastrale-inkomen-en-de-onroerende-voorheffing-als-gevolg

1.3.8 - Aantal andere bezwaren dan tegen het kadastrale inkomen en de onroerende voorheffing als gevolg van de kennisgeving van het kadastrale inkomen

Aantal andere bezwaren dan tegen het kadastrale inkomen en de onroerende voorheffing als gevolg van de kennisgeving van het kadastrale inkomen
Rubriek 2012 2013 2014
Bezwaarschriften in behandeling op 1 januari 2.694 2.322 1.974
Nieuwe bezwaarschriften 13.124 12.648 13.501
Uitgebrachte adviezen 13.496 12.996 13.648
Bezwaarschriften in behandeling op 31 december 2.322 1.974 1.848

De andere bezwaarschriften dan deze tegen het betekend kadastraal inkomen en de onroerende voorheffing, betreffen bezwaarschriften ingediend door de administratie Opmetingen & Waarderingen (de directie of de controle). Het gaat hoodfzakelijk om bezwaarschriften betreffende mutatiefouten, het bedrag van het definitief kadastraal inkomen of de economische vrijstelling van een goed.

1.3.9 - Activiteiten inzake de hypothecaire formaliteiten in 2014

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/139-activiteiten-inzake-de-hypothecaire-formaliteiten-2014

1.3.9 - Activiteiten inzake de hypothecaire formaliteiten in 2014

Activiteiten inzake de hypothecaire formaliteiten in 2014
Gewest Gescande documenten Gescande pagina's Gerealiseerde transacties
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 43.340 457.556 54.731
Vlaams Gewest 318.226 2.860.070 442.506
Waals Gewest 163.780 1.261.163 224.080
Totaal 525.346 4.578.789 721.317

Om aan allen ter kennis te worden gebracht (tegenstelbaar te zijn aan derden) vereisen bepaalde akten het vervullen van een speciale openbaarmaking, de hypothecaire openbaarmaking, die drie vormen kan aannemen:

 • de overschrijving, meer bepaald de integrale fotokopie van de akte in de hypothecaire registers zoals bijvoorbeeld de verkoopakte van een onroerend goed;
 • de inschrijving, of anders gezegd de fotokopie van een uittreksel van de akte zoals het borderel van een hypothecaire inschrijving;
 • de kantmelding die bijkomende informatie bevat die in rand van hetzij een inschrijving, hetzij een overschrijving, wordt vermeld; voorbeeld: in het geval van een beslag op een onroerend goed.

Deze formaliteiten die voorheen door een manuele overschrijving werden uitgevoerd, worden sedert enkele jaren uitgevoerd via een scanning van de documenten. De transacties hebben betrekking op het aantal rechtshandelingen die in de akten zijn opgenomen, wetende dat eenzelfde akte er meerdere kan bevatten, bijvoorbeeld een verkoop en een schenking.

1.3.10 - Aantal hypothecaire formaliteiten

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/1310-aantal-hypothecaire-formaliteiten

 

Aantal hypothecaire formaliteiten
Formaliteiten 2012 2013 2014
Gescande documenten 665.111 639.070 525.346
Gescande pagina's 5.435.992 5.388.193 4.578.789
Gerealiseerde transacties 760.668 731.401 721.317

1.3.11 - Werkvolume inzake de hypothecaire formaliteiten

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/1311-werkvolume-inzake-de-hypothecaire-formaliteiten
Werkvolume inzake de hypothecaire formaliteiten
Verrichtingen 2012 2013 2014
Overschrijvingen 303.892 293.590 308.361
Inschrijvingen 203.452 193.947 203.822
Randvermeldingen 147.599 141.617 125.360
Totaal hypothecaire formaliteiten 654.943 629.154 637.543
Aanvragen om inlichtingen 650.191 659.886 673.261
Totaal 1.305.134 1.289.040 1.310.804

Deze tabel slaat op de statistieken van de onroerende hypotheken.

Wat de scheepshypotheken betreft, heeft de Administratie 61 binnenschepen en 22 zeeschepen waarvan geen in het rompbevrachtingsregister geregistreerd.

De herfinanciering van hypothecaire kredieten en de hervorming van de woonbonus vanaf 2015 in het Vlaams Gewest zijn verantwoordelijk voor de stijging van het aantal overschrijvingen, inschrijvingen, randvermeldingen en de aanvragen om inlichtingen.

1.3.12 - Landmeterplannen

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/1312-landmeterplannen
Landmeterplannen
  2012 2013 2014
Aantal geconventioneerde landmeters 1.691 1.781 1
Aantal gecodeerde landmeterplannen 46.479 46.295 68.617

1 Sinds de inwerkingtreding van KB PRECAD van 18/11/2013, moeten alle landmeters-experten dezelfde regels eerbiedigen bij het opstellen van hun afbakeningsplannen. De overeenkomst die individueel met een zeker aantal landmeters-experten is gesloten, heeft dus geen grondgedachte meer. AAPD heeft bijgevolg de toegang tot de noodzakelijke informatie voor het opstellen van de plannen aan alle leden van het beroep uitgebreid.

 

De plannen die de Administratie Opmetingen & Waarderingen verzamelt, worden gedigitaliseerd en in de database 'Landmeterplannen' gecodeerd. Die database bevat:

 • de afbakeningsplannen ontvangen in uitvoering van het KB dd 18/11/2013, tot aanvulling van de identificatieregels van onroerende goederen in een aan hypothecaire openbaarmaking onderworpen akte of stuk en tot regeling van de voorafgaande neerlegging van een plan bij de AAPD en van de aflevering door die algemene administratie van een nieuwe identificatie (PRECAD);
 • de plannen gehecht aan de akten en ontvangen van de administratie Rechtszekerheid;
 • de plannen opgesteld door de vroeger geconventioneerde landmeters-experten;
 • de plannen van particulieren en administraties verzameld bij terreinwerkzaamheden.

Ook de gegevens die de landmeters-experten, samen met hun plannen overmaken, worden in de database opgeslagen. Die gegevens maken het mogelijk om het kadastrale plan juist en snel bij te werken.

Op 31 december 2014 bevinden zich 1.458.354 plannen in de database.

1.3.13 - Aantal inkomende documenten inzake registratie

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/1313-aantal-inkomende-documenten-inzake-registratie
Aantal inkomende documenten inzake registratie
  2012 2013 2014
Akten ingeschreven in het repertorium van de notarissen 828.975 839.865 869.687
Geregistreerde administratieve akten 10.922 10.983 1
Geregistreerde onderhandse akten 682.127 676.100 1
Akten ingeschreven in het repertorium van de gerechtsdeurwaarders 2.191.382 2.203.175 2.020.643
Meegedeelde vonnissen (niet-geregistreerd) 19.339 18.236 1
Totaal 3.732.745 3.748.359 1

1 Ingevolge de ingrijpende reorganisaties die binnen de schoot van de AAPD in 2014 plaats vonden en de overdracht van de dienst van de belastingen naar het Vlaamse Gewest wat de geregionaliseerde registratie- en successierechten betreft) beschikt de administratie over geen sluitende gegevens met betrekking tot het aantal:

 • geregistreerde administratieve akten,
 • geregistreerde onderhandse akten,
 • geregistreerde vonnissen en arresten,
 • akten ingeschreven in de repertoria van de gerechtsdeurwaarders.

De talrijke en omvangrijke fusies van kantoren, de herverdeling van hun materiële bevoegdheden, de territoriale herschikking van hun ambtsgebieden en de aan de gang zijnde verhuisbewegingen, maken dat het in de praktijk niet haalbaar is om deze gegevens correct samen te stellen. Bovendien betreft het hier cijfers die worden geput uit manueel gehouden registers.

 

Het aantal akten ingeschreven in de repertoria van de notarissen kent een lichte stijging van 29.828 eenheden, dat wil zeggen + 3,55 % in vergelijking met 2013. Het aantal akten ingeschreven in de repertoria van de gerechtsdeurwaarders is verminderd met 182.532 eenheden of -8,28 %.

Definities

De administratieve akten zijn de akten die worden opgesteld door de administratieve overheden, bijvoorbeeld door de burgemeesters of door de aankoopcomités.

Op sommige vonnissen die voorgelegd worden ter registratie zijn registratierechten verschuldigd en dus zijn die onderworpen aan de registratieformaliteit, bij voorbeeld het vonnis dat de verkoop van een onroerend goed bekrachtigt. De andere vonnissen worden niet geregistreerd.

1.3.14 - Aantal inkomende documenten inzake successie

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/1314-aantal-inkomende-documenten-inzake-successie
Aantal inkomende documenten inzake successie
  2012 2013 2014
Oorspronkelijke aangifte van nalatenschap - belastbaar 71.197 71.122 63.382
Oorspronkelijke aangifte van nalatenschap - onbelastbaar 11.409 11.506 14.825
Totaal van de oorspronkelijke aangifte van nalatenschap 82.606 82.628 78.207
Bijvoeglijke of verbeterende aangiften van nalatenschap 37.127 35.885 33.212
Aangiften van vzw's 13.717 13.831 14.629
Totaal van de aangiften 133.450 132.344 126.048
Afgeleverde attesten erfopvolging 30.894 32.211 32.593
Totaal 164.344 164.555 158.641

Het aantal aangiften van nalatenschap van het jaar 2014 is verminderd met 4.421 eenheden of - 5.35 %.

De berekening van de rechten en de attesten van erfopvolging

De aangiften van nalatenschap worden in de registratiekantoren behandeld aan de hand van de toepassing eSUCC. Via deze toepassing worden de successierechten, de boeten en interesten voor elke erfgenaam berekend en de attesten van erfopvolging afgeleverd. Deze attesten worden gratis door de Administratie uitgereikt wanneer bepaalde voorwaarden zijn vervuld en ze maken het mogelijk om bankrekeningen vrij te geven.

Definitie

Een oorspronkelijke aangifte van nalatenschap is de eerste aangifte die door de erfgenamen wordt ingediend. Zij is belastbaar wanneer zij aanleiding geeft tot de inning van successierechten en niet-belastbaar wanneer het netto actief minder of gelijk is aan het abattement waar bepaalde categorieën van erfgenamen kunnen van genieten.

1.3.15 - Diverse statistieken inzake registratie en successie

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/1315-diverse-statistieken-inzake-registratie-en-successie

 

Diverse statistieken inzake registratie en successie
  2012 2013 2014
Aanvragen tot teruggave - registratie 23.949 22.558 18.628
Aanvragen tot teruggave - successie 20.721 22.044 1
Aantal overlijdens 111.000 111.501 107.361
eSUCC CONSULT 78.491 128.553 158.413

1 Ingevolge de ingrijpende reorganisaties die binnen de schoot van de AAPD in 2014 plaats vonden en de overdracht van de dienst van de belastingen naar het Vlaamse Gewest wat de geregionaliseerde registratie- en successierechten betreft) beschikt de administratie over geen sluitende gegevens met betrekking tot het aantal aanvragen tot teruggave inzake successierecht.

De talrijke en omvangrijke fusies van kantoren, de herverdeling van hun materiële bevoegdheden, de territoriale herschikking van hun ambtsgebieden en de aan de gang zijnde verhuisbewegingen, maken dat het in de praktijk niet haalbaar is om deze gegevens correct samen te stellen. Bovendien betreft het hier cijfers die worden geput uit manueel gehouden registers.

 

Zowel binnen Patrimoniumdocumentatie als binnen de andere Algemene Administraties van de FOD Financiën beschikken de personeelsleden, die erfgerechtigden moeten kunnen terugvinden voor de dossiers van teruggave ingediend op naam van een overledene, over een module eSUCC CONSULT.

In 2012 heeft de module eSUCC CONSULT 78.491 raadplegingen te kennen gegeven. In 2013 waren er 50.062 raadplegingen meer, een aanzienlijke toename. In 2014 steeg het aantal raadplegingen nog eens met 29.860.

Definities
eSUCC CONSULT

De module "eSUCC CONSULT" laat toe dat het personeel belast met de inning van de personenbelasting en de rekenplichtigen van de liggende gelden van de Thesaurie, de duizenden teruggaven ten voordele van erfgenamen van een overleden belastingplichtige gemakkelijker in goede banen leiden.

Aantal overlijdens

Aantal overleden personen die een goed gelegen in België bezitten.

1.3.16 - Aantal huurcontracten ingegeven in de database

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/1316-aantal-huurcontracten-ingegeven-de-database

 

Aantal ingegeven huurcontracten in de database
  2012 2013 2014
Aantal ingegeven huurcontracten 195.620 225.827 194.804

Alle huurcontracten van gebouwen gelegen in Belgïe zijn verplicht te registreren. Alle zijn in de database Huur van de AAPD ingegeven, behalve deze voor studentenkamers en sociale woningen.

1.3.17 - Evolutie van de prijsindex van woningen voor het vierde kwartaal 2014

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/1317-evolutie-van-de-prijsindex-van-woningen-voor-het-vierde-kwartaal-2014
Evolutie van de prijsindex van woningen voor het vierde kwartaal 2014
Type goederen 2011 2012 2013 2014
Appartementen 2,04 2,10 2,10 2,10
Villa's + huizen met 2 of 3 gevels 2,06 2,11 2,12 2,14

De index maakt het mogelijk om de prijsevolutie van de huizen en de appartementen te berekenen. De AAPD heeft het eerste kwartaal 2003 als referentieperiode gekozen omdat zij vanaf dan beschikt over volledige elektronische gegevens voor die berekeningen.

1.3.18 - Gemiddelde effectieve verkoopprijzen van woningen volgens type en per Gewest in 2014 (in euro)

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/1318-gemiddelde-effectieve-verkoopprijzen-van-woningen-volgens-type-en-gewest-2014-euro
Gemiddelde effectieve verkoopprijzen van woningen volgens type en per Gewest in 2014 (in euro)
  Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Waals Gewest
Appartementen 194.028,67 208.357,09 140.786,09
Huizen met 2 of 3 gevels 216.341,52 415.191,29 140.361,42
Villa's 334.642,16 1.075.250,33 238.902,77

In 2014 zijn de gemiddelde effectieve verkoopprijzen van de huizen en appartementen op het peil van 2013 gebleven. Afhankelijk van de provincie en het woningtype was er een kleine stijging of daling van de prijzen. Ook de prijsindexen bleven stabiel.

1.3.19 - Gemiddelde waarden van woningen volgens type en per Gewest in 2014 (in euro)

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/1319-gemiddelde-waarden-van-woningen-volgens-type-en-gewest-2014-euro

1.3.19 - Gemiddelde waarden van woningen volgens type en per Gewest in 2014 (in euro)

Gemiddelde waarden van woningen volgens type en per Gewest in 2014 (in euro)
  Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Waals Gewest
Appartementen 204.690,23 212.185,58 144.905,40
Huizen met 2 of 3 gevels 222.199,63 380.051,98 140.101,37
Villa's 324.670,94 853.613,88 234.337,66

De gemiddelde waarden worden voor alle woningen berekend, zowel de verkochte als de niet verkochte.

1.3.20 - Mediane waarden van woningen volgens type en per Gewest in 2014 (in euro)

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/1320-mediane-waarden-van-woningen-volgens-type-en-gewest-2014-euro

1.3.20 - Mediane waarden van woningen volgens type en per Gewest in 2014 (in euro)

Mediane waarden van woningen volgens type en per Gewest in 2014 (in euro)
  Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Waals Gewest
Appartementen 181.196,35 187.895,46 134.917,91
Huizen met 2 of 3 gevels 210.927,02 341.812,23 129.182,99
Villa's 303.784,59 778.417,47 216.975,47

De mediane waarden worden voor alle woningen berekend, zowel de verkochte als de niet verkochte.

1.3.21 - Aantal verkopen per type woning, per Gewest en per prijsschijf in 2014

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/1321-aantal-verkopen-type-woning-gewest-en-prijsschijf-2014

1.3.21 - Aantal verkopen per type woning, per Gewest en per prijsschijf in 2014

Aantal verkopen per type woning, per Gewest en per prijsschijf in 2014
  Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijke Gewest Waals Gewest
Appartementen Huizen Villa's Appartementen Huizen Villa's Appartementen Huizen Villa's
<= 50.000 618 382 98 274 5 1 232 1.281 180
50.001 - 100.000 1.807 2.419 203 686 29 0 1.018 4.930 585
100.001 - 150.000 5.101 6.249 719 1.895 68 0 1.385 6.360 1.519
150.001 - 200.000 5.264 10.267 2.141 1.920 184 0 870 3.700 2.073
200.001 - 250.000 2.671 8.474 2.705 1.079 359 1 308 1.453 1.885
250.001 - 300.000 1.240 5.591 3.089 680 411 2 126 634 1.315
300.001 - 350.000 611 2.522 2.503 388 391 4 52 306 639
350.001 - 400.000 348 1.134 1.704 234 289 7 28 157 435
400.001 - 450.000 195 446 947 143 232 4 13 62 242
450.001 - 500.000 121 216 646 74 158 2 11 40 173
>= 500.001 444 503 1.689 262 576 137 18 77 369
Totaal 18.420 38.203 16.444 7.635 2.702 158 4.061 19.000 9.415

Het totaal aantal verkochte goederen is aanzienlijk gestegen voor alle typen woningen in de drie Gewesten zonder uitzondering.

1.3.22 - Aantal verkopen per type woning en per prijsschijf in 2014

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/1322-aantal-verkopen-type-woning-en-prijsschijf-2014

1.3.22 - Aantal verkopen per type woning en per prijsschijf in 2014

Aantal verkopen per type woning en per prijsschijf in 2014
  Appartementen Huizen Villa's Alle types woningen
minder dan 50.000 1.124 1.668 279 3.071
50.001 - 100.000 3.511 7.378 788 11.677
100.001 - 150.000 8.381 12.677 2.238 23.296
150.001 - 200.000 8.054 14.151 4.214 26.419
200.001 - 250.000 4.058 10.286 4.591 18.935
250.001 - 300.000 2.046 6.636 4.406 13.088
300.001 - 350.000 1.051 3.219 3.146 7.416
350.001 - 400.000 610 1.580 2.146 4.336
400.001 - 450.000 351 740 1.193 2.284
450.001 - 500.000 206 414 821 1.441
meer dan 500.001 724 1.156 2.195 4.075
Totaal 30.116 59.905 26.017 116.038

1.3.23 - Evolutie van het aantal verkochte woningen in 2014

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/1323-evolutie-van-het-aantal-verkochte-woningen-2014

1.3.23 - Evolutie van het aantal verkochte woningen in 2014

Evolutie van het aantal verkochte woningen in 2014
  2012 2013 2014
Evolutie van het aantal verkochte appartementen 28.551 27.406 30.116
Evolutie van het aantal verkochte huizen met 2 of 3 gevels 55.211 53.201 59.905
Evolutie van het aantal verkochte villa's (België) 22.810 22.587 26.017

We noteerden een opmerkelijk grote stijging van het aantal verkochte woningen. In 2014 werden 15 % meer villa’s verkocht, 12 % meer huizen en 10 % meer appartementen.

De inflatie bleef laag, maar de hypothecaire rente is nog verder gedaald, zodat potentiële kopers zeer goedkoop kunnen lenen. Tijdens het laatste kwartaal werd deze stimulans nog versterkt door het vooruitzicht dat de fiscaal gunstige regeling van de woonbonus zou wegval.

1.3.24 - Aantal akten verleden door de aankoopcomités van onroerende goederen

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/1324-aantal-akten-verleden-door-de-aankoopcomites-van-onroerende-goederen

1.3.24 - Aantal akten verleden door de aankoopcomités van onroerende goederen

Aantal akten verleden door de aankoopcomités van onroerende goederen
Akten 2011 2012 2013 20141
Vervreemdingen 1.282 1.197 1.618 765
Minnelijke verwervingen 4.158 4.131 3.738 1.571
Andere 4.253 3.758 3.460 1.457
Totaal 9.693 9.086 8.816 3.793

1 Cijfers tot eind juni 2014 als gevolg van de overdracht van de bevoegdheden van de aankoopcomités naar de Gewesten vanaf 1 juli 2014.

 

Definities

Aantal vervreemdingen = totaal aantal akten verkoop + vestiging zakelijk rechten (exclusief 449 verkopen sociale koopwoningen in het Vlaamse Gewest = enkel instrumenterende derde).

Aantal minnelijk verwervingen = totaal aantal akten aankoop, aankoop onder voorbehoud, minnelijke onteigening, minnelijke onteigening onder voorbehoud van goedkeuring, gratis afstanden, ruil.

Andere = neerleggingsakten, volmachten, kwijtingen, handlichtingen...

1.3.25 - Aantal onteigeningsprocedures uitgevoerd door de aankoopcomités van onroerende goederen

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/1325-aantal-onteigeningsprocedures-uitgevoerd-door-de-aankoopcomites-van-onroerende-goederen

1.3.25 - Aantal onteigeningsprocedures uitgevoerd door de aankoopcomités van onroerende goederen

Aantal onteigeningsprocedures-uitgevoerd door de aankoopcomités van onroerende goederen
Procedures 2012 2013 20141
Hangende onteigeningsprocedure op 1 januari 641 659 640
Nieuwe onteigeningsprocedures + 101 + 79 + 57
Beëindigde procedures - 83 - 98 - 87
Hangende onteigeningsprocedures op 31 december = 659 = 640 = 610

1 Cijfers tot eind juni 2014 als gevolg van de overdracht van de bevoegdheden van de aankoopcomités naar de Gewesten vanaf 1 juli 2014.

1.3.26 - Aantal erfloze nalatenschappen

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/1326-aantal-erfloze-nalatenschappen

1.3.26 - Aantal erfloze nalatenschappen

Aantal erfloze nalatenschappen
  2012 2013 20141
Erfloze nalatenschappen behouden door de Staat 82 177 -
Erfloze nalatenschappen teruggegeven aan erfgenamen 8 8 -

1 De Patrimoniumdiensten kunnen geen volledige cijfers leveren voor 2014. Ten gevolge van de herstructurering, hebben de Patrimoniumdiensten geen toegang meer tot de gegevens van de ontvangkantoren der Domeinen die werden geïntegreerd in het Algemene Administratie van de Inning en de Invordering. Voor 2015, zullen de cijfers opnieuw heel België dekken.

 

Wanneer de Staat er belang bij heeft, kan een erfloze nalatenschap worden opgevorderd. De Staat betaalt de successierechten zoals elke andere erfgenaam. Die rechten worden daarna overgemaakt aan de gewesten. Als er nog geen verjaring (30 jaar) is, kunnen de erfgenamen die zich later bekendmaken, op hun beurt de nalatenschap terugvorderen, ook als de Staat ze definitief in bezit heeft genomen.

Het referentiejaar is het jaar van het openvallen van de nalatenschappen.

1.3.27 - Producten van erfloze nalatenschappen (in euro)

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/1327-producten-van-erfloze-nalatenschappen-euro

1.3.27 - Producten van erfloze nalatenschappen (in euro)

Producten van erfloze nalatenschappen (in euro)
Nature 2012 2013 20141
Netto-actief 18.922.412 19.706.595 -
Betaalde rechten aan de Gewesten 3.967.245 5.720.804 -

1 De Patrimoniumdiensten kunnen geen volledige cijfers leveren voor 2014. Ten gevolge van de herstructurering, hebben de Patrimoniumdiensten geen toegang meer tot de gegevens van de ontvangkantoren der Domeinen die werden geïntegreerd in het Algemene Administratie van de Inning en de Invordering. Voor 2015, zullen de cijfers opnieuw heel België dekken.

 

Het netto-actief van de nalatenschappen kan schommelen als de Administratie bijkomende activa of passiva ontdekt na de eerste neerlegging van de aangifte van nalatenschap.