Ontvangsten door AA Patrimoniumdocumentatie

3.4.1 - Gewestelijke belastingen

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/341-gewestelijke-belastingen
Gewestelijke belastingen
Aard van de belasting 2012 20131 20141
Overdrachten ten bezwarende titel van in België gelegen onroerende goederen - verkooprechten 3.057.079.527 3.103.334.257 3.251.723.221
Vestiging van een hypotheek op een in België gelegen onroerend goed 247.890.516 243.791.865 251.912.270
Gedeeltelijke of gehele verdeling van in België gelegen onroerende goederen 76.888.652 95.045.177 98.129.271
Schenkingen onder de levenden van roerende of onroerende goederen 396.701.405 462.789.427 495.580.439
Fiscale regularisatiemaatregelen2 0 0 0
Totaal van de registratierechten - inclusief boeten en interesten, exclusief de federale registratierechten 3.778.560.100 3.904.960.726 4.097.345.201
Successierechten en rechten van overgang bij overlijden 2.268.921.600 2.707.842.701 2.503.189.584
Fiscale regularisatiemaatregelen 11.217.913 195.452.357 371.763.032
Totaal successierechten en rechten van overgang bij overlijden - inclusief boeten en interesten 2.280.139.513 2.903.295.057 2.874.952.616
Algemeen totaal 6.058.699.613 6.808.255.783 6.972.297.817

1 Bedragen op 21.01.2015 (in euro).

2 De ontvangsten inzake registratierechten afkomstig van de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (DVB) zijn uitzonderlijk gezien de aard zelf van de registratierechten en gezien het principe dat de registratie pas wordt gedaan na betaling van rechten en eventuele boeten zoals vereffend door de ontvanger.

Ongeveer 97% van de registratierechten en de totaliteit van de successierechten worden geïndt ten voordele van de gewesten. Dat zijn dus gewestelijke belastingen.

3.4.2 - Totaal netto-opbrengst van de geïnde belastingen

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/342-totaal-netto-opbrengst-van-de-geinde-belastingen
Aard van de belasting 2013 20141 Verschil (%)
Registratierechten - exclusief boeten en interesten 4.004.588 4.219.564 5,37
Rechten van successie en van overgang bij overlijden - exclusief boeten en interesten 2.848.053 2.831.583 -0,58
Griffierechten 37.160 35.781 -3,71
Hypotheekrechtgen 72.121 78.191 8,42
Gerechtelijke bijstand en kosteloze rechtspleging 872 872 -10,32
Boeten inzake belastingen 124.117 156.779 26,32
Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra -4 -237 5825,00
Taks op de vzw's 38.255 39.195 2,46
Bijzondere bijdrage van kredietverenigingen bij uittreding uit het net van het Beroepskrediet 1.656 0 -100,00
Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen 354.174 537.619 51,80
Boeten van veroordelingen in allerhande zaken 430.812 443.289 2,90
Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders 24.418 26.280 7,63
Jaarlijkse taks op de kredietinstellingen2 96.432 87.065 -9,71
Jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen2 1.276.255 1.243.691 -2,55
Taks op het lange termijnsparen2 206.881 210.637 1,82
Jaarlijkse taks op de winstdeelnemingen2 14.107 10.734 -23,91
Taks op de beursverrichtingen2 195.159 192.626 -1,30
Taks op de omzetting van effecten aan toonder2 6.217 1.841 -70,39
Aanplakkingstaks - deel betaald in contanten2 2.498 2.566 2,72
Rechten op geschriften2 37.176 41.249 10,96

1 Bedragen op 01.07.2015 (in duizend euro).

2 Wetboek diverse rechten en taksen. Bruto-ontvangst.

Registratierechten

Ten gevolge van de hervorming van de "woonbonus" in het Vlaams Gewest vanaf 1 januari 2015 : forse stijging van het aantal aankoopakten gefinancierd met een hypothecaire lening.

Hypotheekrechten

Ten gevolge van de hervorming van de "woonbonus" in het Vlaams Gewest vanaf 1 januari 2015 : forse stijging van het aantal aankoopakten gefinancierd met een hypothecaire lening.
Ten gevolge van de daling van de intrestvoeten : forse stijging van het aantal akten van herfinanciering van de hypothecaire lening met een nieuwe hypothecaire inschrijving.

Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra

Gevolg van de verdwijning op termijn van de coördinatiecentra onder druk van de Europese instellingen. Teruggaven.

Rechten op geschriften

Ten gevolge van de hervorming van de "woonbonus" in het Vlaams Gewest vanaf 1 januari 2015 : forse stijging van het aantal aankoopakten gefinancierd met een hypothecaire lening.
Ten gevolge van de daling van de intrestvoeten : forse stijging van het aantal akten van herfinanciering van de hypothecaire lening met een nieuwe hypothecaire inschrijving.

3.4.3 - Transfer aan de gewesten (inclusief boeten en interesten)

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/343-transfer-aan-de-gewesten-inclusief-boeten-en-interesten
Transfer aan de gewesten (inclusief boeten en interesten)
  2012 20131 20141
Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 912.971.013 1.153.648.975 1.131.575.380
Het Vlaamse Gewest 3.541.161.653 3.860.872.038 4.046.996.265
Het Waalse Gewest 1.604.566.947 1.793.734.771 1.793.726.172
Totaal transfer aan gewesten 6.058.699.613 6.808.255.783 6.972.297.817

1 Bedragen op 21.01.2015 (in euro).

De gewestelijke belastingen worden toegewezen aan de drie gewesten volgens het lokalisatiecriterium bepaald door de bijzondere wet van 16.01.1989 over de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, gewijzigd door de bijzondere wet van 13.07.2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten.

De gewestelijke belastingen worden overgemaakt aan de bevoegde instelling van het gewest op het einde van de maand die volgt op de maand van hun inning.

3.4.4 - Evolutie boeteopbrengsten uit veroordelingen in allerhande zaken in euro

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/344-evolutie-boeteopbrengsten-uit-veroordelingen-allerhande-zaken-euro
Evolutie boeteopbrengsten uit veroordelingen in allerhande zaken in euro
  2012 2013 2014
Onmiddellijke inningen 268.404.113 282.720.409 293.201.791
Transactionele stortingen 64.257.754 79.281.535 71.170.057
Boeten van veroordelingen Politierechtbanken 38.974.229 56.255.932 64.164.984
Andere juridicties 12.743.449 15.227.707 19.967.514
Totaal boeten veroordelingen 51.717.678 71.483.639 84.132.498
Bruto-totaal 384.379.545 433.485.583 448.504.346
Teruggaven 1.958.508 2.674.024 5.215.844
Netto-totaal 382.421.037 430.811.559 443.288.502

3.4.5 - Totale opbrengst van de boeten van veroordelingen in allerhande zaken geïnd in 2012 in euro

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/345-totale-opbrengst-van-de-boeten-van-veroordelingen-allerhande-zaken-geind-2012-euro
Totale opbrengst van de boeten van veroordelingen in allerhande zaken geïnd in 2012 in euro
Gewestelijke directie Boeten van veroordelingen door politierechtbanken Boeten van veroordelingen door andere jurisdicties Totaal boeten van veroordelingen door politierechtbanken + andere jurisdicties Transactionele stortingen Onmiddelijke inningen Totaal opbrengst boeten veroordelingen, transactionele stortingen en onmiddelijke inningen
Brussel1 4.718.606,65 1.541.619,00 6.260.225,65 8.106.992,91 262.497.151,56 276.864.370,12
Vlaanderen Antwerpen 5.980.019,81 3.341.326,57 9.321.346,38 9.156.989,01 1.543.976,20 20.022.311,59
Brugge 5.583.735.83 1.740.431,19 7.324.167,02 5.436.084,53 598.820,32 13.359.071,87
Gent 1.442.165,84 1.147.418,32 2.589.584,16 5.721.921.47 431.830,31 8.743.335,94
Hasselt 6.801.741,89 2.474.587,00 9.276.328,89 9.568.026,92 1.086.893,30 19.931.249,11
Mechelen 5.875.655,74 694.289,01 6.569.944,75 7.975.895,27 580.719,65 15.126.559,67
Subtotaal 25.683.319,11 9.398.052,09 35.081.371,20 37.858.917,20 4.242.239,78 77.182.528,18
Wallonië Aarlen 889.141,90 360.550,73 1.249.692,63 2.387.149,24 564.083,20 4.200.925,07
Luik 2.178.054,53 780.660,03 2.958.714,56 7.342.155,24 466.966,20 10.767.836,00
bergen 1.853.943,83 434.772,14 2.288.715,97 3.070.242,14 334.874,48 5.693.832,59
Namen 3.651.162,28 227.795,26 3.878.957,54 5.492.297,23 298.798,19 9.670.052,96
Subtotaal 8.572.302,54 1.803.778,16 10.376.080,70 18.291.843,85 1.664.722,07 30.332.646,62
Bruto-totaal 38.974.228,30 12.743.449,25 51.717.677,55 64.257.753,96 268.404.113,41 384.379.544,92
Teruggaven 1.958.508,36
Netto-totaal 382.421.036,56

1 De inning of de invordering van de 'boeten van veroordelingen in allerhande zaken' gebeurt door de ontvangkantoren der domeinen en/of penale boetes. De ontvangsten worden gecentraliseerd op het niveau van de tien gewestelijke directies van de AAPD. Daarbij dient rekening worden gehouden met het feit dat voor wat betreft de onmiddellijke inningen die per overschrijving worden betaald, de totale opbrengst ervan gestort wordt bij het tweede ontvangkantoor der penale boetes van Brussel. Deze ontvangsten worden bijgevolg in ontvangst geboekt op het niveau van de gewestelijke directie van Brussel. De administratie beschikt niet over gegevens die toelaten dit bedrag uit te splitsen per gewest.

De Administratie van de Niet-fiscale Invordering bij de AAPD int de ontvangsten ingevolge 'boeten van veroordelingen in allerhande zaken' die de eigenlijke boeten van veroordelingen, de transactionele stortingen en de onmiddellijke inningen omvatten. Deze boeten bevatten de inningen en betalingen inzake verkeersovertredingen en de betalingen geïnd inzake andere materies.

3.4.6 - Totale opbrengst van de boeten van veroordelingen in allerhande zaken geïnd in 2013 in euro

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/346-totale-opbrengst-van-de-boeten-van-veroordelingen-allerhande-zaken-geind-2013-euro
Totale opbrengst van de boeten van veroordelingen in allerhande zaken geïnd in 2013 in euro
Gewestelijke directie Boeten van veroordelingen door politierechtbanken Boeten van veroordelingen door andere jurisdicties Totaal boeten van veroordelingen door politierechtbanken + andere jurisdicties Transactionele stortingen Onmiddelijke inningen Totaal opbrengst boeten veroordelingen, transactionele stortingen en onmiddelijke inningen
Brussel1 6.091.395,85 2.241.646,77 8.333.042,62 8.694.218,88 275.997.427,40 293.024.688,90
Vlaanderen Antwerpen 6.672.636,23 2.910.720,09 9.583.356,32 18.704.731,59 1.464.248,40 29.752.336,31
Brugge 8.952.696,62 1.923.748,09 10.876.444,71 4.858.761,42 948.713,08 16.683.919,21
Gent 2.060.054,71 1.670.422,60 3.730,477,31 12.897.944,24 635.706,05 17.264.127,60
Hasselt 13.086.242,54 3.229.070,82 16.315.313,36 8.842.780,70 1.296.534,80 26.454.628,86
Mechelen 10.025.893,56 982.932,74 11.008.826,30 7.288.879,53 492.398,10 18.790.103,93
Subtotaal 40.797.523,66 10.716.894,34 51.514.418,00 52.593.097,48 4.837.600,43 108.945.115,91
Wallonië Aarlen 1.068.373,96 456.674,81 1.525.048,77 1.827.859,58 813.025,65 4.165.934,00
Luik 3.092.719,46 1.111.381,46 4.204.100,92 6.711.440,14 462.468,80 11.378.009,86
Bergen 1.642.776,64 452.917,47 2.095.694,11 3.019.965,33 273.724,20 5.389.383,64
Namen 3.563.142,78 248.191,80 3.811.334,58 6.434.953,93 336.161,87 10.582.450,38
Subtotaal 9.367.012,84 2.269.165,54 11.636.178,38 17.994.218,98 1.885.380,52 31.515.777,88
Bruto-totaal 56.255.932,35 15.227.706,65 71.483.639,00 79.281.535,34 282.720.408,35 433.485.592,69
Teruggaven 2.674.023,69
Netto-totaal 430.811.559,00

1 De inning of de invordering van de 'boeten van veroordelingen in allerhande zaken' gebeurt door de ontvangkantoren der domeinen en/of penale boetes. De ontvangsten worden gecentraliseerd op het niveau van de tien gewestelijke directies van de AAPD. Daarbij dient rekening worden gehouden met het feit dat voor wat betreft de onmiddellijke inningen die per overschrijving worden betaald, de totale opbrengst ervan gestort wordt bij het tweede ontvangkantoor der penale boetes van Brussel. Deze ontvangsten worden bijgevolg in ontvangst geboekt op het niveau van de gewestelijke directie van Brussel. Deze ontvangsten worden bijgevolg in ontvangst geboekt op het niveau van de gewestelijke directie van Brussel. De administratie beschikt niet over gegevens die toelaten dit bedrag uit te splitsen per gewest.

2 Bedragen op 18.06.2014.

De Administratie van de Niet-fiscale Invordering bij de AAPD int de ontvangsten ingevolge 'boeten van veroordelingen in allerhande zaken' die de eigenlijke boeten van veroordelingen, de transactionele stortingen en de onmiddellijke inningen omvatten. Deze boeten bevatten de inningen en betalingen inzake verkeersovertredingen en de betalingen geïnd inzake andere materies.

3.4.7 - Totale opbrengst van de boeten van veroordelingen in allerhande zaken geïnd in 2014 in euro

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/347-totale-opbrengst-van-de-boeten-van-veroordelingen-allerhande-zaken-geind-2014-euro
Totale opbrengst van de boeten van veroordelingen in allerhande zaken geïnd in 2014 in euro
Gewestelijke directie Boeten van veroordelingen door politierechtbanken Boeten van veroordelingen door andere juridicties Totaal boeten van veroordelingen door politierechtbanken + andere juridicties Transactionele stortingen Onmiddelijke inningen Totaal opbrengst boeten veroordelingen, transactionele stortingen en onmiddelijke inningen
Brussel 1 6.250.754,43 3.227.663,90 9.478.418,33 9.110.119,42 285.575.414,29 304.163.952,04
Vlaanderen Antwerpen 8.182.271,87 4.133.276,74 12.315.548,61 13.052.099,53 1.471.221,28 26.838.869,42
Brugge 6.059.898,82 2.061.367,97 8.121.266,79 2.072.113,68 335.178,10 10.528.558,57
Gent   5.506.475,49 18.590.409,76 14.594.889,42 1.640.700,74 34.825.999,92
Hasselt 14.980.892,46 2.153.615,22 17.134.507,68 10.085.436,46 981.966,37 28.201.910,51
Mechelen 4.883.517,95 669.660,77 5.553.178,72 2.688.557,28 287.808.98 8.529.544,98
Subtotaal 47.190.515,37 14.524.396,19 61.714.911,56 42.493.096,37 4.716.875,47 108.924.883,40
Wallonië Aarlen 465.885,13 244.007,30 709.892,43 593.804,14 402.767,58 1.706.464,15
Luik 4.584.857,52 1.504.955,67 6.089.813,19 10.348.600,29 1.659.182,45 18.097.595,93
Bergen 3.984.676,80 345.652,91 4.330.339,71 5.609.552,70 634.600,41 10.574.492,82
Namen 1.688.284,56 120.838,47 1.809.123,03 3.014.884,40 212.950,50 5.036.957,93
Subtotaal 10.723.714,01 2.215.454,35 12.939.168,36 19.566.841,53 2.909.500,94 35.415.510,83
Bruto-totaal 64.164.983,81 19.967.514,44 84.132.498,25 71.170.057,32 293.201.790,70 448.504.346,27
Teruggaven 5.215.844,43
Netto-totaal 443.288.501,84

3.4.8 - Opbrengst van de verkopen van onroerende goederen (in euro)

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/348-opbrengst-van-de-verkopen-van-onroerende-goederen-euro
Opbrengst van de verkopen van onroerende goederen (in euro)
  2012 2013 20142
Ontvangsten van de verkopen 170.000.000 144.000.000 71.000.000
Ontvangsten van minnelijke innemingen1 263.000.000 223.000.000 82.000.000

1 Ontvangsten van minnelijke innemingen = prijzen en vergoedingen van minnelijke innemingen, inclusief huurvergoedingen.

2 Cijfers tot eind juni 2014 als gevolg van de overdracht van de bevoegdheden van de aankoopcomités naar de Gewesten vanaf 1 juli 2014

 

De aankoopcomités van onroerende goederen van de Patrimoniumdiensten verkopen:

  • onroerende goederen die niet meer door de Staat worden gebruikt;
  • onroerende goederen voor rekening van openbare Overheden zoals de Gewesten en de Gemeenschappen, de organismen die afhangen van de Gewesten en de Gemeenschappen, de autonome overheidsbedrijven (hoofdzakelijk Belgacom, De Post en de NMBS), Defensie.

3.4.9 - Opbrengst van de verkopen van roerende goederen en houtkappingen (in euro)

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/349-opbrengst-van-de-verkopen-van-roerende-goederen-en-houtkappingen-euro
Opbrengst van de verkopen van roerende goederen en houtkappingen (in euro)
Roerende goederen 2012 2013 20141
Wallonië 1.930.854 1.339.896 1.091.289
Brussel 2.973.045 2.181.240 2.427.772
Vlaanderen 1.992.028 1.777.576 462.858
Toatal roerende goederen 6.895.927 5.298.712 3.981.919
Houtkappingen 2012 2013 20141
Wallonië 11.174.733 14.905.941 14.070.836
Brussel 362.299 522.096 368.473
Vlaanderen 5.871.825 3.554.485 1.416.978
Totaal houtkappingen 17.408.856 18.982.521 15.856.287
Totalen 2012 2013 20141
Wallonië 13.105.587 16.245.837 15.162.125
Brussel 3.335.344 2.703.336 2.796.245
Vlaanderen 7.863.853 5.332.061 1.879.836
Algemeen totaal 24.304.783 24.281.234 19.838.206

1 Als gevolg van de overdracht van de Niet-fiscale invordering naar de Algemene Administratie van de Inning en Invordering werden de bevoegdheden inzake de verkoop van roerende goederen vanaf 1 mei 2014 herverdeeld. Sindsdien kennen de 28 domeinkantoren een reorganisatie in 6 kantoren van de Patrimoniumdiensten, deze reorganisatie heeft de kantoren in de onmogelijkheid gesteld om voor de eerste vier maanden van het jaar statistieken op te maken.

 

De ontvangkantoren der domeinen van de Administratie Patrimoniumdiensten verkopen:

  • roerende goederen die niet meer worden gebruikt door openbare overheden (bv. kantoormeubelen, voertuigen, informaticamateriaal);
  • roerende goederen die bij vonnis verbeurd verklaard of in beslag genomen zijn (bv. voertuigen, diverse meubelen, juwelen, wijn, sterke drank);
  • houtkappingen.

Dat de verkoopopbrengsten erg uiteenlopen van jaar tot jaar is te wijten aan de grote verscheidenheid van de goederen, maar ook aan de kwaliteit en de kwantiteit die enorm kan verschillen.