Douane

Wetten

Wet van 26 februari 2014 houdende instemming met het akkoord tussen de regering van het Koninkrijk België, de regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de regering van de Franse Republiek en de regering van het Groothertogdom Luxemburg, bettreffende de inwerkingstelling en de exploitatie van een gemeenschappelijk centrum voor politie- en douanesamenwerking in de gemeenschappelijke grensstreek, gedaan te Luxemburg op 24 oktober 2008.

(BS van 14 juli 2014)

 

Wet van 25 april 2014 tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen.

(BS van 16 mei 2014)

 

Wet van 12 mei 2014 tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen.

(BS van 20 juni 2014)

 

Wet van 27 mei 2014 houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika inzake de rechtspositie van een personeelscategorie van de strijdkrachten van de Verenigde Staten, gedaan te Brussel op 13 juli 2012.

(BS van 17 juni 2015)

 

Koninklijke besluiten

Koninklijk besluit van 26 januari 2014 houdende maatregelen ter controle van het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen.

(BS van 17 februari 2014)

 

Koninklijk besluit van 4 april 2014 betreffende de verificatie van motorvoertuigen.

(BS van 7 mei 2014)

 

Ministerieel besluit

Ministerieel besluit van 4 april 2014 tot vaststelling van de modaliteiten voor de afgifte van vergunningen om importeurs, monteurs of bouwers van motorvoertuigen te machtigen zelf de vignetten in te vullen of signalen door te zenden als bewijs van het regelmatig aanwezig zijn van motorvoertuigen.

(BS van 8 mei 2014)

 

Besluit van de voorzitter van het Directiecomité

Besluit van de voorzitter van het Directiecomité van 16 oktober 2014 tot oprichting van de nieuwe diensten van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

(BS van 11 december 2014)