Inkomstenbelastingen

Wetten

Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen.

(BS van 7 mei 2014, ed. 2)

Deze wet brengt wijzigingen aan in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de inkomsten uit spaardeposito’s en meer bepaald in de artikelen 21, 171, 3°quinquies, 174/1, § 1, 4de lid en 269 eerste lid, 5°, WIB 92. Inwerkingtreding: diverse

 

Wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in Titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

(BS van 28 mei 2014, ed. 2; err. 27 januari 2015)

Deze wet:

 • stelt de nieuwe bevoegdheden van de gewesten vast m.b.t. de personenbelasting
 • legt het schema van de berekening van de personenbelasting vast
 • past de bepalingen van het WIB 92 aan teneinde de heffing van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting mogelijk te maken
 • draagt een aantal fiscale uitgaven over naar de gewesten
 • past de gewestelijke belastingregels toe op de belasting niet-inwoners (die een federale bevoegdheid blijft)
 • lokaliseert niet-inwoners in een bepaald gewest

 

Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen.

(BS van 30 juni 2014)

Deze wet regelt bepalingen betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen die een alternatief vormen voor de beleggingsvennootschappen met vast kapitaal.

 

Wet van 12 mei 2014 tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende het tax shelter-stelsel ten gunste van audiovisueel werk.

(BS van 27 mei 2014)

Deze wet reorganiseert artikel 194ter, WIB 92 in het kader van de steun aan de sector.

 

Wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance.

(BS van 22 mei 2014)

Deze wet:

 • regelt de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ondernemingen waarin ploegenarbeid of nachtarbeid wordt verricht
 • biedt ondersteuning van investeringen voor zones in moeilijkheden

 

Programmawet van 19 december 2014.

(BS van 29 december 2014, ed. 2)

Deze wet:

 • verhoogt de forfaitaire beroepskosten van werknemers in artikel 51, WIB 92
 • bevriest de indexering van bepaalde fiscale bedragen voor de aanslagjaren 2015 tot 2018
 • verlengt de fiscale maatregelen voor steun aan de landbouw
 • stelt de maatregel i.v.m. de verhoogde vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in ondernemingen waar ploegenarbeid of nachtarbeid wordt verricht uit met één jaar, maar versnelt de verhoging op 1 januari 2016
 • bekrachtigt sommige koninklijke besluiten inzake bedrijfsvoorheffing en inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut
 • voegt een nieuw artikel 1°bis toe in artikel 171, WIB 92 teneinde te voorzien in een nieuwe aanslagvoet van 8 % voor spaartegoeden, kapitalen en afkoopwaarden die worden uitgekeerd aan de rechthebbende naar aanleiding van zijn pensionering op normale datum of in één van de vijf jaren die aan die datum voorafgaan, of aan zijn rechtverkrijgende indien hij overlijdt

Inwerkingtreding: diverse

 

Koninklijke besluiten

Koninklijk besluit van 24 januari 2014 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig.

(BS van 29 januari, ed. 2; err. 4 februari 2014)

Dit KB stelt de referentie-CO2-uitstoot vast voor de bepaling van het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig.

Inwerkingtreding: van toepassing op de vanaf 1 januari 2014 toegekende voordelen van alle aard.

 

Koninklijk besluit van 7 februari 2014 tot uitvoering van artikel 307bis, § 3, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de modaliteiten voor de elektronische indiening van de aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting, de belasting niet-inwoners/vennootschappen en de belasting niet-inwoners/rechtspersonen.

(BS van 14 februari 2014)

 

Koninklijk besluit van 7 februari 2014 betreffende de vervroegde inwerkingtreding van de verplichte elektronische indiening van de aangiften in de vennootschapsbelasting.

(BS van 14 februari 2014)

 

Koninklijk besluit van 21 februari 2014 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing.

(BS van 26 februari 2014, ed. 2)

Dit KB past het KB/WIB 92 aan ingevolge de bepalingen van artikels 154bis, 2751, 2755 en 2757 van het WIB 92.

Inwerkingtreding: diverse

 

Koninklijk besluit van 21 februari 2014 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet.

(BS van 26 februari 2014, ed. 2)

Dit KB legt de tarieven vast voor de berekening van de voordelen van alle aard met betrekking tot de renteloze leningen of leningen tegen verminderde rentevoet.

Inwerkingtreding: van toepassing op de vanaf 1 januari 2013 toegekende voordelen van alle aard.

 

Koninklijk besluit van 24 februari 2014 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voorafbetalingen.

(BS van 27 februari 2014, ed. 2)

Dit KB legt, overeenkomstig artikel 162, eerste lid, WIB 92, het vermeerderingspercentage vast in verhouding tot de basisrentevoet.

Inwerkingtreding: aanslagjaar 2015

 

Koninklijk besluit van 19 maart 2014 tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b) tweede lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevoegd bij de wet houdende diverse bepalingen van 30 juli 2013.

(BS van 2 april 2014)

Dit KB stelt een lijst op van voor welbepaalde landen of rechtsgebieden beoogde rechtsvormen die aldaar niet aan een inkomstenbelasting zijn onderworpen, of aldaar wat de inkomsten van kapitalen en roerende goederen betreft, aan een aanzienlijk gunstigere belastingregeling zijn onderworpen dan die waaraan die inkomsten in België zijn onderworpen.Inwerkingtreding: aanslagjaar 2014

 

Koninklijk besluit van 23 maart 2014 tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van artikel 2753, § 2 en 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

(BS van 31 maart 2014)

Dit KB legt de procedure en modaliteiten vast waarbinnen een beoogde onderneming de POD Wetenschapsbeleid een bindend advies kan vragen om na te gaan of:

 • voor de toepassing van artikel 2753, § 3, vierde lid, WIB 92 aangemelde onderzoeks- en/of ontwikkelingsprojecten of -programma’s voldaan is aan de diplomavereisten beoogd in artikel 2753, § 2, WIB 92
 • de in toepassing van artikel 2753, § 3, vierde lid aangemelde onderzoeks- en/of ontwikkelingsprojecten of -programma’s vallen binnen het toepassingsgebied van artikel 2753, § 3

Inwerkingtreding: 1 januari 2014

 

Koninklijk besluit van 25 maart 2014 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2014.

(BS van 28 maart 2014, ed. 2)

 

Koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers en kunstenaars.

(BS van 11 april 2014, ed. 2)

Dit KB vult artikel 53 KB/WIB 92 aan met de ‘IVZW de Duve Institute’.

Inwerkingtreding: op de prijzen en subsidies die m.i.v. 1 januari 2014 zijn betaald of toegekend.

 

Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut.

(BS van 14 mei 2014, ed. 2)

Dit KB legt het maximum bedrag vast van de in artikel 67quater, 2de lid, WIB 92 bedoelde bezoldiging.

 

Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014.

(BS van 2 mei 2014)

 

Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2014.

(BS van 2 mei 2014)

 

Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen …) voor het aanslagjaar 2014.

(BS van 2 mei 2014)

 

Koninklijk besluit van 19 mei 2014 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens.

(BS van 26 mei 2014)

Dit KB bepaalt de revalorisatiecoëfficiënt die voor de vaststelling van sommige inkomsten uit onroerende goederen en voor de beroepsinkomsten van bedrijfsleiders in aanmerking moet worden genomen.

Inwerkingtreding: aanslagjaar 2015.

 

Koninklijk besluit van 13 juni 2014 tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

(BS van 26 juni 2014)

Dit KB:

 • bepaalt de parameters die betrekking hebben op het aantal collectieve ontslagen waarvoor het Gewest aan de minister bevoegd voor financiën een steunzone kan voorstellen, de maximum oppervlakte die een steunzone mag beslaan en het maximum bevolkingsaantal dat een steunzone mag bevatten
 • stelt het percentage voor doorstorting van bedrijfsvoorheffing vast op 25 %

Inwerkingtreding: op dezelfde datum als het eerste besluit dat de steunzones vastlegt in artikel 16, 4de lid, van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance.

 

Koninklijk besluit van 18 juni 2014 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing.

(BS van 23 juni 2014; err. 4 september 2014)

Dit KB:

 • voert de verhoging van het belastingkrediet bedoeld in artikel 289/ter1, WIB 92 door voor de toepassing van de bedrijfsvoorheffing
 • voert de opheffing van de notie ‘niet-inwoner met tehuis’ door in de bedrijfsvoorheffing.

Inwerkingtreding: diverse

 

Koninklijk besluit van 30 juni 2014 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de belastingverminderingen met betrekking tot de in artikel 5/5, § 4, eerste lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten bedoelde uitgaven.

(BS van 10 juli 2014, ed. 2)

Dit KB past het KB/WIB 92 aan op het vlak van de belastingverminderingen voor het onderhoud en de restauratie van beschermde monumenten (artikel 14536, WIB 92), de belastingvermindering voor eigen woning (artikel 14537 tot 14546, WIB 92) en de belastingvermindering voor dakisolatie (artikel 14547, WIB 92).

Inwerkingtreding: diverse

 

Koninklijk besluit van 17 juli 2014 tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 14533 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

(BS van 31 juli 2014)

Dit KB erkent de culturele instellingen voor de kalenderjaren 2012 tot 2017.

 

Koninklijk besluit van 17 juli 2014 tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 13 juni 2014 tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

(BS van 31 juli 2014)

Dit KB voert een rechtzetting door in artikel 4 van het koninklijk besluit van 13 juni 2014 tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance.

Inwerkingtreding: vanaf de dag waarop het KB van 13 juni 2014 tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd.

 

Koninklijk besluit van 4 augustus 2014 tot wijziging van het KB/WIB 92, wat betreft de omzetting van de aftrek van giften in een belastingvermindering en wat betreft de bepalingen inzake de erkenning van instellingen die giften kunnen ontvangen.

(BS van 18 augustus 2014)

Dit KB past het KB/WIB 92 aan ingevolge de bepalingen van de wet van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen en wat betreft de bepalingen inzake de erkenning van instellingen die giften kunnen ontvangen.

Inwerkingtreding: diverse

 

Koninklijk besluit van 23 augustus 2014 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2014 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken.

(BS van 28 augustus 2014, ed. 2; err. 2 september 2014)

 

Koninklijk besluit van 30 september 2014 tot wijziging van het KB/WIB 92, wat de omzetting betreft van de aftrek voor uitgaven voor kinderoppas in een belastingvermindering.

(BS van 6 oktober 2014)

Dit KB past het KB/WIB 92 aan ingevolge de omvorming van de aftrek voor uitgaven voor kinderoppas in een belastingvermindering door de wet van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen.

Inwerkingtreding: aanslagjaar 2013

 

Koninklijk besluit van 30 september 2014 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven in een woning en voor energiezuinige woningen ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting en de wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners.

(BS van 9 oktober 2014)

Dit KB:

 • past het KB/WIB 92 aan ingevolge de wijzigingen die zijn aangebracht in het WIB 92, door de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in Titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet
 • brengt in aanvulling op het koninklijk besluit van 30 juni 2014 nog een aantal technische wijzigingen aan in het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in Titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten en de wijziging van de regels op het stelsel van de belasting-niet-inwoners
 • brengt een aantal technische wijzigingen aan op het stuk van de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven in een woning (artikel 14524, § 1, WIB 92) en de belastingvermindering voor energiezuinige woningen (artikel 14524, § 1, WIB 92, zoals het bestond alvorens te zijn opgeheven bij de wet van 28 december 2011 en op grond van artikel 535, WIB 92, van toepassing blijft)

Inwerkingtreding: diverse

 

Koninklijk besluit van 10 december 2014 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing.

(BS van 16 december 2014, ed. 2; err. 24 december 2014)

Dit KB vervangt Bijlage III van het KB/WIB 92.

Inwerkingtreding: dit KB is van toepassing op de vanaf 1 januari 2015 betaalde of toegekende inkomsten.

 

Koninklijk besluit van 16 december 2014 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig.

(BS van 22 december 2014, ed. 2)

Dit KB stelt de referentie-CO2-uitstoot vast voor de bepaling van het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig.

Inwerkingtreding: van toepassing op de vanaf 1 januari 2015 toegekende voordelen van alle aard.

 

Koninklijk besluit van 19 december 2014 tot uitvoering van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en ter bepaling van de modaliteiten en voorwaarden van de erkenningsprocedure van productievennootschappen en van de in aanmerking komende tussenpersonen.

(BS van 31 december 2014)

 

Koninklijk besluit van 19 december 2014 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 12 mei 2014 tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende het tax shelter-stelsel ten gunste van het audiovisueel werk.

(BS van 31 december 2014)

 

Ministeriële besluiten

Ministerieel besluit van 19 december 2014 tot hernieuwing van de erkenning van een gecentraliseerd systeem voor het lenen en het ontlenen van financiële instrumenten genomen in uitvoering van de artikelen 735 tot 7312 van het KB/WIB 92 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden waaraan een gecentraliseerd systeem voor het lenen en ontlenen van financiële instrumenten dat geïntegreerd is in een betalings- en afwikkelingssysteem van effecten-verrichtingen moet voldoen en de periode tijdens dewelke de erkenning kan worden verleend.

(BS van 24 december 2014)