AA Inning en Invordering

1.2.1 - Voorafbetaligen PB

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/121-voorafbetaligen-pb
Voorafbetalingen PB (in duizend euro)
  2012 2013 2014
Aantal belastingplichtigen 196.563 194.382 187.382
Aantal betalingen 370.081 360.551 355.378
Bruto-ontvangsten 1.454.666 1.551.672 1.530.735
Terugbetalingen-Ontheffingen 19.210 15.427 27.884
Netto-ontvangsten 1.435.456 1.536.245 1.502.851

1.2.2 - Voorafbetalingen RPB en VenB

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/122-voorafbetalingen-rpb-en-venb
Voorafbetalingen RPB en VenB (in duizend euro)
  2012 2013 2014
Aantal belastingplichtigen 108.790 107.231 104.626
Aantal betalingen 190.647 166.437 185.943
Bruto-ontvangsten 8.111.883 8.127.038 8.613.266
Terugbetalingen-Ontheffingen 210.830 203.997 144.471
Netto-ontvangsten 7.901.053 7.923.041 8.468.795

1.2.3 - Totaal voorafbetalingen PB + RPB

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/123-totaal-voorafbetalingen-pb-rpb
Totaal voorafbetalingen PB + RPB (in duizend euro)
  2012 2013 2014
Aantal belastingplichtigen 305.353 303.613 292.008
Aantal betalingen 560.728 526.988 541.321
Bruto-ontvangsten 9.566.549 9.678.710 10.144.001
Terugbetalingen-Ontheffingen 230.040 219.424 172.355
Netto-ontvangsten 9.336.509 9.459.286 9.971.646

1.2.4 - DAVO - Aantal aanvragen tot tussenkomst

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/124-davo-aantal-aanvragen-tot-tussenkomst

 

DAVO - Aantal aanvragen tot tussenkomst
  2011 2012 2013 2014
Aanvragen tot tussenkomsten 3.657 3.628 3.554 3.692

De DAVO is belast met de inning en invordering van het onderhoudsgeld en hun achterstallen. Daarnaast verleent hij voorschotten op onderhoudsgeld voor de kinderen.

De doelstelling van de inning en invordering bestaat uit het invorderen van de onbetaalde onderhoudsgelden maar ook uit het terugvorderen van de voorschotten verleend door de DAVO en vroeger door de OCMW's.

Het totaal aantal dossiers dat de DAVO behandeld heeft sedert zijn oprichting op 1 juni 2004, bedraagt 54.706. Dit aantal kan als volgt worden opgesplitst:

  • 40.664 DAVO-dossiers: dossiers die op rechtstreekse aanvraag door de schuldeisers werden geopend of als gevolg van de overdracht door de OCMW's voor de betaling van voorschotten
  • 14.042 dossiers 'schuldvorderingen van de Staat': dossiers waarin de DAVO gesubrogeerd is in de rechten van de OCMW's alleen voor de invordering van de voorschotten

Bij de OCMW's werden de voorschotten per kind toegekend terwijl de DAVO ze per dossier toekent. Een dossier kan dus betrekking hebben op meerdere begunstigde kinderen.

1.2.5 - DAVO - In te vorderen bedragen in euro

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/125-davo-te-vorderen-bedragen-euro
DAVO - In te vorderen bedragen in euro
  2011 2012 2013 2014
Achterstallen en voorschotten (DAVO + OCWM) 208.640.362 234.542.054 253.040.260 275.479.846
Bijzondere kosten 48.188 47.589 43.737 52.451
Werkingskosten DAVO 19.564.913 22.346.598 25.060.683 27.689.029
Interesten 16.357.241 18.631.961 19.706.243 20.404.791
Totaal 244.610.704 275.568.202 297.850.923 323.626.117

Eind 2014 bedroegen de gecumuleerde in te vorderen bedragen 323.626.117 euro inbegrepen de voorschotten die vroeger uitgekeerd werden door de OCMW's aan begunstigden die geen beroep gedaan hebben op een aanvraag tot tussenkomst bij de DAVO.

1.2.6 - DAVO - Geïnde bedragen in euro

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/126-davo-geinde-bedragen-euro
DAVO - Geïnde bedragen in euro
  2011 2012 2013 2014
Geïnde bedragen in euro 13.156.674 14.818.172 16.346.370 18.367.849

In 2014 heeft de DAVO 18.367.849 euro geïnd, een verhoging van 12,37 % tegenover 2013. Deze verhoging is te verklaren doordat de DAVO sinds 2010, zonder formaliteiten, de teruggaven inzake belastingen van de debiteurs met schulden tegenover de DAVO kan compenseren.

1.2.7 - DAVO - Teruggegeven bedragen in euro

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/127-davo-teruggegeven-bedragen-euro
DAVO - Teruggegeven bedragen in euro
  2011 2012 2013 2014
Achterstallen en lopende onderhoudsgelden 2.475.192 2.874.784 3.339.954 3.899.071
Interesten 343.550 395.534 423.387 454.135
Bijzondere kosten 5.332 990 4.511 864
Werkingskosten DAVO 761.268 911.651 963.676 1.094.773
Te veel ontvangen bedragen 347.428 465.935 367.919 443.341
Voorschotten DAVO 5.563.660 6.590.736 7.556.256 8.538.975
Voorschotten OCMW 1.427.071 1.359.519 1.133.481 1.075.799
Totaal 10.923.501 12.599.149 13.789.184 15.506.958

Toegekende voorschotten

Volgens de huidige wetgeving betaalt de DAVO enkel voorschotten op onderhoudsgeld ten voordele van kinderen voor zover de aanvrager voldoet aan een bepaalde inkomensgrens. Het bedrag van het voorschot is het bedrag van het vastgesteld onderhoudsgeld met een maximum van 175 € per maand en per kind.

In 2014 heeft de DAVO 23.502.649,23 € als voorschotten toegekend. Het gemiddelde maandelijkse voorschot per kind bedraagt 129,72 €.