Fiscaliteit - PB - Btw - VenB

3.6.1 - Overzicht van de aangiftegegevens in de PB - beroepsinkomsten - belastingplichtige en partner samen

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/361-overzicht-van-de-aangiftegegevens-de-pb-beroepsinkomsten-belastingplichtige-en-partner-samen
Overzicht van de aangiftegegevens in de PB - beroepsinkomsten - belastingplichtige en partner samen
Catégorie Aanslagjaar 2011 - Toestand op 31/12/2013 Aanslagjaar 2012 - Toestand op 31/12/2014 Aanslagjaar 2013 - Toestand op 31/12/2014
Aantal gevallen Bedrag (in duizend euro) Gemiddeld bedrag (in duizend euro) Aantal gevallen Bedrag (in duizend euro) Gemiddeld bedrag (in duizend euro) Aantal gevallen Bedrag (in duizend euro) Gemiddeld bedrag (in duizend euro)
Gewone bezoldigingen 4.633.054 109.609.822 23,66 4.641.235 114.110.367 24,59 4.594.062 118.065.853 25,70
Werkelijke beroepskosten 168.619 835.525 4,96 155.224 777.989 5,01 144.916 744.889 5,14
Inhoudingen voor aanvullend pensioen 512.562 319.684 0,62 522.326 328.579 0,63 522.119 341.261 0,65
Bezoldigingen van bedrijfsleiders 349.106 11.692.515 33,49 364.604 12.328.650 33,81 374.337 13.194.286 35,25
Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen 313.568 2.080.524 6,64 326.929 2.197.177 6,72 337.329 2.333.305 6,92
Andere beroepskosten 10.597 71.976 6,79 10.715 68.268 6,37 11.776 74.072 6,29
Inhoudingen voor aanvullend pensioen 3.652 8.658 2,37 3.667 9.065 2,47 3.754 8.819 2,35
Brutowinst 325.582 13.253.232 40,71 325.184 13.391.157 41,18 322.141 13.207.584 41,00
Beroepskosten 339.002 10.368.734 30,59 337.580 10.409.808 30,84 336.456 10.332.475 30,71
Baten 160.209 6.154.010 38,41 162.556 6.089.342 37,46 175.790 6.096.513 34,68
Sociale bijdragen 91.026 512.394 5,63 90.967 515.138 5,66 92.563 540.678 5,84
Andere werkelijke beroepskosten 116.126 2.436.065 20,98 115.613 2.401.155 20,77 116.114 2.404.553 20,71

3.6.2 - Overzicht van de aangiftegegevens in de PB - andere belastbare inkomsten - belastingplichtige en partner samen

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/362-overzicht-van-de-aangiftegegevens-de-pb-andere-belastbare-inkomsten-belastingplichtige-en
Overzicht van de aangiftegegevens in de PB - andere belastbare inkomsten - belastingplichtige en partner samen
  Aanslagjaar 2011 - Toestand op 31/12/2013 Aanslagjaar 2012 - Toestand op 31/12/2014 Aanslagjaar 2013 - Toestand op 31/12/2014
Aantal gevallen Bedrag (in duizend euro) Aantal gevallen Bedrag (in duizend euro) Aantal gevallen Bedrag (in duizend euro)
Niet geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) van de eigen woning die de belastingplichtige zelf betrekt KI dat aan de onroerende voorheffing is onderworpen 2.269.849 1.369.243 2.054.721 1.252.846 1.883.885 1.158.458
Ki dat niet aan de onroerende voorheffing is onderworpen 6.756 3.955 6.246 3.719 6.088 3.738
Niet hierboven bedoelde belastbare inkomsten van in België gelegen onroerende goederen (niet geïndexeerd KI) Onroerende goederen gebruikt voor beroep van de belastingplichtige 195.266 131.235 189.848 128.178 184.564 125.480
Gebouwde onroerende goederen niet verhuurd, verhuurd aan natuurlijke personen die ze niet gebruiken voor hun beroep, of verhuurd aan een rechtspersoon die geen vennootschap is, met het oog op het ter beschikking stellen ervan als woning aan natuurlijke personen 760.386 721.100 770.987 734.107 780.064 744.441
Gronden, materieel en outillering niet verhuurd of verhuurd aan natuurlijke personen die ze niet voor hun beroep gebruiken 206.031 11.560 205.048 11.364 204.542 11.265
Onroerende goederen verhuurd overeenkomstig de pachtwetgeving voor land- of tuinbouwdoeleinden 75.314 25.103 73.586 24.396 71.966 23.662
Onroerende goederen verhuurd in andere omstandigheden dan deze bedoeld in de nrs 2 tot 4 hierboven Gebouwen 252.155 197.733 258.513 196.124 261.351 192.649
Gronden 12.115 1.869 11.957 1.901 11.706 1.851
Materieel en outillering 449 258 489 290 513 300
Betaalde intresten van hypothecaire leningen (met een minimumlooptijd van 10 jaar) die na 30.04.1986 en (in principe) voor 1.1.2005 zijn gesloten om in de Europese Economische Ruimte zijn enige woning te bouwen of in nieuwe staat, met heffing van de btw, te verwerven 339.823 415.602 308.693 258.294 280.901 309.602
zijn enige en bij het sluiten van de leningsovereenkomst sedert ten minste 15 of 20 jaar in gebruik zijnde woning geheel of gedeeltelijk te vernieuwen 71.092 54.924 65.612 48.149 59.978 42.904
van niet onder 1 hierboven bedoelde leningen die specifiek zijn aangegaan om onroerende goederen te verkrijgen of te behouden 1.243.200 2.370.400 1.188.262 2.316.106 1.129.293 2.240.256
Ontvangen onderhoudsuitkeringen niet gekapitaliseerde uitkeringen (werkelijk ontvangen bedrag) 55.415 229.970 51.847 221.473 49.069 215.773
uitkeringen die ingevolge een gerechtelijke beslissing met terugwerkende kracht 952 2.812 848 2.933 866 3.118
gekapitaliseerde uitkeringen (fictief jaarbedrag) 933 1.746 981 1.821 1.012 1.981

3.6.3 - Overzicht van de aangiftegegevens in de PB - aftrekbare bestedingen en uitgaven die recht geven op belastingverminderingen - belastingplichtige en partner samen

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/363-overzicht-van-de-aangiftegegevens-de-pb-aftrekbare-bestedingen-en-uitgaven-die-recht-geven-op
Overzicht van de aangiftegegevens in de PB - aftrekbare bestedingen en uitgaven die recht geven op belastingverminderingen - belastingplichtige en partner samen - Aanslagjaar 2013
  Aanslagjaar 2013  toestand op 31.12.2014
Aantal gevallen Bedrag in duizend euro)
Aftrekbare giften 644.245 172.456
Voor belastingvermindering in aanmerking komend bedrag van de uitgaven voor kinderoppas 562.322 361.006
Aftrekbare onderhoudsuitkeringen persoonlijke 213.663 761.665
verschuldigd door beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden samen 4.991 17.241
Interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen gesloten vanaf 1.1.2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning 1.269.704 3.357.462
Premies van individuele levensverzekeringen gesloten vanaf 1.1.2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning 172.834 72.607
Premies van een individueel levensverzekeringscontract die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen contracten afgesloten vanaf 1.1.1989 453.721 113.618
contracten afgesloten voor 1.1.1989 31.029 21.470
die in aanmerking komen voor de vermindering voor het lange termijnsparen contracten afgesloten vanaf 1.1.1989 940.130 767.830
contracten afgesloten voor 1.1.1989 160.097 126.873
Kapitaalafslossingen van hypothecaire leningen, aangegaan voor het verwerven of het (ver)bouwen van een woning die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen leningen afgesloten vanaf 1.1.1989 1.062.852 2.444.587
leningen voor 1.1.1989 afgesloten m.b.t. een sociale woning 10.626 20.559
een middelgrote woning 7.971 16.384
die in aanmerking komen voor de vermindering voor het lange termijnsparen leningen afgesloten vanaf 1.1.1989 248.051 686.257
leningen voor 1.1.1989 afgesloten m.b.t. een sociale woning 996 2.175
een middelgrote woning 1.583 4.520
Betalingen voor pensioensparen 2.452.534 1.889.563
Stortingen voor het verwerven van nieuwe kapitaalaandelen van een in de Europese Economische Ruimte gevestigde vennootschap warin u wernemer bent of waarvan uw vennootschap-werkgeefster een (klein) dochteronderneming is 5.390 3.811
Betalingen gedaan voor prestaties in het kader van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA-cheques) 28.419 14.743
Betalingen gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques 884.671 867.027
(Belastingvermindering voor) energiebesparende uitgaven in een woning Indien uw uitgaven 1 enkele woning betreffen, vermeld hierna uw in 2012 betaalde uitgaven voor volgende werken werken uitgevoerd in het kader van een voor 28.11.2011 gesloten contract aan die woning, die op 31 december van het jaar van de aanvang van de werken nog geen 5 jaar in gebruik genomen was de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 7.153 63.994
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie

 

2.101 14.082
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking
aan die woning, die op 31 december van het jaar van de aanvang van de werken 5 jaar of langer in gebruik genomen was de vervanging of het onderhoud van stookketels 148.964 370.701
de plaatsing van dubbele beglazing
de isolatie van daken, muren en vloeren
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling
een energie-audit van de woning
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 19.271 213.468
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne energie 2.773 18.756
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking
werken uitgevoerd in het kader van een vanaf 28.11.2011 gesloten contract, aan die woning, die op 31 december van het jaar van de aanvang van de werken 5 jaar of langer in gebruik genomen was : de isolatie van de daken 25.809 97.865
uw overgedragen verminderingen voor in 2011 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning, die op 31 december van het jaar van de aanvang der werken jaar of langer in gebruik genomen was de vervanging of het onderhoud van stookketels 120.720 274.388
de plaatsing van dubbele beglazing
de isolatie van daken
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling
een energie-audit van de woning
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 108.611 411.096
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie 6.168 16.033
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking
uw overgedragen verminderingen voor in 2010 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning, die op 31 december van het jaar van de aanvang der werken jaar of langer in gebruik genomen was de vervanging of het onderhoud van stookketels 34.221 86.385
de plaatsing van dubbele beglazing
de isolatie van daken
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling
een energie-audit van de woning
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 18.788 59.246
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie 2.032 5.256
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking    
uw overgedragen verminderingen voor in 2009 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning, die op 31 december van het jaar van de aanvang der werken jaar of langer in gebruik genomen was de isolatie van daken, muren en vloeren 800 2.622
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 7.402 21.911
de vervanging of het onderhoud van stookketels 6.789 19.271
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking
de plaatsing van dubbele beglazing
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling
een energie-audit van de woning
Indien uw uitgaven meer dan 1 woning betreffen het aantal woningen waarop uw uitgaven betrekking hebben 7.090  
het totale bedrag van de belastingverminderingen waarop u voor aanslagjaar 2011 aanspraak maakt en dat volgens de wet in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet 5.579 14.822
niet in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet 2.799 10.151
van leningen gesloten van 1.1.2009 tot 31.12.2011 ter financiering van energiebesparende uitgaven 163.021 60.771
Belastingverminderingen voor lage energiewoningen 1.803 848
passiefwoningen 426 344
nulenergiewoningen 326 671
Belastingvermindering voor de vernieuwing van een woning > 15 jaar gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid 506 380
Belastingvermindering voor de vernieuwing van een woning verhuurd via een sociaal verhuurkantoor 999 872
Belastingvermindering voor de uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen inbraak of brand 131.592 40.935
Belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgeven door de 'Caisse d'investissements de Wallonie' 11.513 882
Belastingvermindering voor de verwerving van aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen belastingvermindering voor aandelen verworven in 2012 1.996 317
terugname van de voorheen werkelijk verkregen belastingvermindering ingevolge de vervroegde overdracht van aandelen in 2012 21 2
Belastingvermindering voor uitgaven voor de verwerving van een nieuwe elektrische personenauto, auto voor dubbel gebruik of minibus 604 1.878
motorfiets of driewieler 400 459
vierwieler 71 107
Belastingvermindering voor uitgaven voor de installatie van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen aan de buitenkant van een woning 56 12

 

 


Overzicht van de aangiftegegevens in de PB - aftrekbare bestedingen en uitgaven die recht geven op belastingverminderingen - belastingplichtige en partner samen - Aanslagjaar 2012
  Aanslagjaar 2012  Toestand op 31.12.2014
Aantal gevallen Bedrag (in duizend euro)
Aftrekbare giften aan in art. 104, 3°, a) et b) WIB 92 bedoelde instellingen 105.820 17.769
andere 607.373 151.985
Aftrekbaar bedrag van de uitgaven voor opvang van kinderen 555.596 347.030
Aftrekbare onderhoudsuitkeringen persoonlijke 217.381 754.771
verschuldigd door beide echtgenoten of wettelijk samenwondenden samen 5.767 18.975
Interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen gesloten vanaf 1.1.2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning 1.138.027 2.883.664
Premies van individuele levensverzekeringen gesloten vanaf 1.1.2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning 176.729 79.529
Premies van een individueel levensverzekeringscontract die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen contracten afgesloten vanaf 1.1.1989 525.220 128.962
contracten afgesloten voor 1.1.1989 36.068 24.390
die in aanmerking komen voor de vermindering voor het lange termijnsparen contracten afgesloten vanaf 1.1.1989 990.499 767.662
contracten afgesloten voor 1.1.1989 176.235 135.608
Kapitaalsaflossingen van hypothecaire leningen, aangegaan voor het verwerven of het (ver)bouwen van een woning die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen leningen afgesloten vanaf 1.1.1989 1.157.822 2.616.392
leningen voor 1.1.1989 afgesloten m.b.t. een sociale woning 13.695 25.889
een middelgrote woning 9.784 19.273
die in aanmerking komen voor de vermindering voor het lange termijnsparen leningen afgesloten vanaf 1.1.1989 238.822 648.523
leningen voor 1.1.1989 afgesloten m.b.t. een sociale woning 1.272 2.697
een middelgrote woning 1.747 4.415
Betalingen voor pensioensparen 2.433.461 1.826.329
Stortingen voor het verwerven van nieuwe kapitaalaandelen van een in de Europese Economische Ruimte gevestigde vennootschap waarin u wernemer bent of waarvan uw vennootschap-werkgeefster een (klein)dochteronderneming is 5.367 3.667
Betalingen gedaan voor prestaties in het kader van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA-cheques) 30.085 16.285
Betalingen gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques 825.212 760.170
(Belastingvermindering voor) energiebesparende uitgaven - aanslagjaar 2012 Indien uw uitgaven 1 enkele woning betreffen, vermeld hierna uw in 2011 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning, die bij de aanvang der werken nog geen 5 jaar in gebruik genomen was de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 16.272 191.266
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie 5.946 36.293
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking
5 jaar of langer in gebruik genomen was de vervanging of het onderhoud van stookketels 574.102 2.030.578
de plaatsing van dubbele beglazing
de isolatie van daken, muren en vloeren
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling
een energie-audit van de woning
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 124.223 1.928.347
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie 8.889 64.965
de plaatsing van een andere uitrusting voor geometrische energieopwekking
uw overgedragen verminderingen voor in 2010 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning, die bij de aanvang der werken 5 jaar of langer in gebruik genomen was de vervanging of het onderhoud van stookketels 120.347 230.423
de plaatsing van dubbele beglazing
de isolatie van daken, muren en vloeren
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijsinschakeling
een energie-audit van de woning
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 38.923 158.665
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie 4.033 9.920
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking
uw overgedragen verminderingen voor in 2009 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning, die bij de aanvang der werken 5 jaar of langer in gebruik genomen was de isolatie van daken, muren en vloeren 2.324 6.149
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 26.561 75.808
de vervanging of het onderhoud van stookketels 18.538 46.115
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking
de plaatsing van dubbele beglazing
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling
een energie-audit van de woning
Indien uw uitgaven meer dan 1 woning betreffen het aantal woningen waarop uw uitgaven betrekking hebben 18.274  
het totale bedrag van de belastingvermindering waarop u voor aanslagjaar 2011 aanspraak maakt en dat volgens de wet in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet 15.981 45.896
niet in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet 6.165 22.035
van leningen gesloten vanaf 1.1.2009 ter financiering van energiebesparende uitgaven 135.761 35.562
Belastingvermindering voor lage energiewoningen 1.456 533
passiefwoningen 339 256
nulenergiewoningen 298 482
Belastingvermindering voor de vernieuwing van een woning > 15 jaar gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid 1.297 803
Belastingvermindering voor de vernieuwing van een woning verhuurd via een sociaal verhuurkantoor 867 726
Belastingvermindering voor de beveiliging van een woning tegen inbraak of brand eigenaar, bezitter, erfpachter of vruchtgebruiker 166.419 44.929
huurder 5.913 1.722
Belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgeven door de 'Caisse d'investissements de Wallonie' 11.593 887
Belastingvermindering voor de verwerving van aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen belastingvermindering voor aandelen verworven in 2011 1.590 259
terugname van de voorheen werkelijk verkregen belastingvermindering ingevolge de vervroegde overdracht van aandelen in 2011 9 0
Belastingvermindering voor uitgaven voor de verwerving van een nieuwe elektrische personenauto, auto voor dubbel gebruik of minibus 386 592
motorfiets of driewieler 291 250
vierwieler 22 24
Belastingvermindering voor uitgaven voor de installatie van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen aan de buitenkant van een woning 21 4

 

 

 

 

Overzicht van de aangiftegegevens in de PB - aftrekbare bestedingen en uitgaven die recht geven op belastingverminderingen - belastingplichtige en partner samen - Aanslagjaar 2011
  Aanslagjaar 2011  Toestand op 31.12.2013
Aantal gevallen Bedrag (in duizend euro)
Aftrekbare giften aan in art. 104, 3°, a) et b) WIB 92 bedoelde installingen 104.261 16.516
andere 676.841 156.226
Aftrekbaar bedrag van de uitgaven voor opvang van kinderen 538.799 333.524
Aftrekbaar onderhoudsuitkeringen persoonlijke 221.979 756.825
verschuldigd door beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden samen 6.168 19.808
Interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen gesloten vanaf 1.1.2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning 976.344 2.412.985
Premies van individuele levensverzekeringen gesloten vanaf 1.1.2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning 169.735 77.875
Premies van een individueel levensverzekeringscontract die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen contracten afgesloten vanaf 1.1.1989 599.483 139.890
contracten afgesloten voor 1.1.1989 41.496 27.887
die in aanmerking komen voor de vermindering voor het lange termijnsparen contracten afgesloten vanaf 1.1.1989 1.040.397 775.335
contracten afgesloten voor 1.1.1989 192.808 145.279
Kapitaalsaflossingen van hypothecaire leningen, aangegaan voor het verwerven of het (ver)bouwen van een woning die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen leningen afgesloten vanaf 1.1.1989 1.259.874 2.791.187
leningen voor 1.1.1989 afgesloten m.b.t. een sociale woning 17.104 32.091
een middelgrote woning 11.736 22.726
die in aanmerking komen voor de vermindering voor het lange termijnsparen leningen afgesloten vanaf 1.1.1989 228.299 614.278
leningen voor 1.1.1989 afgesloten m.b.t. een sociale woning 1.540 3.165
een middelgrote woning 2.184 5.423
Betalingen voor pensioensparen 2.389.165 1.775.508
Stortingen voor het verwerven van nieuwe kapitaalaandelen van een in de Europese Economische Ruimte gevestigde vennootschap waarin u wernemer bent of waarvan uw vennootschap-werkgeefster een (klein)dochteronderneming is 8.571 5.690
Betalingen gedaan voor prestaties in het kader van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA-cheques) 31.699 17.589
Betalingen gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques 752.880 676.979
(Belastingvermindering voor) energiebesparende uitgaven - aanslajaar 2010 Uitgaven die slechts één enkele woning betreffen uw in 2010 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning, die bij de aanvang der werken nog geen 5 jaar in gebruik genomen was de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie 9.270 83.795
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energie-opwekking 7.966 27.216
5 jaar of langer in gebruik genomen was de vervanging of het onderhoud van stookketels 552.978 1.588.646
de plaatsing van dubbele beglazing
de isolatie van daken, muren en vloeren
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatiemiddel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling
een energie-audit van de woning
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie 5.723 38.600
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 43.197 640.887
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking 1.381 10.314
uw overgedragen verminderingen voor in 2009 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning, die bij de aanvang der werken 5 jaar of langer in gebruik genomen was de isolatie van daken, muren en vloeren 8.463 17.585
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 3.440 8.300
de vervanging of het onderhoud van stookketels 48.823 207.014
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie 59.021 119.987
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking
de plaatsing van dubbele beglazing
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling
een energie-audit van de woning
Uitgaven die meer dan één woning betreffen het aantal woningen waarop uw uitgaven betrekking hebben 14.218  
het totale bedrag van de belastingvermindering waarop u voor aanslagjaar 2011 aanspraak maakt en dat volgens de wet in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet 11.483 28.730
niet in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet 5.207 13.875
Interesten die in aanmerking komen voor de vermindering voor de interesten van leningen gesloten ter financiering van energiebesparende uitgaven 48.808 15.200
Belastingvermindering voor lage energiewoningen 986 455
passiefwoningen 241 166
nulenergiewoningen 61 50
Belastingvermindering voor de vernieuwing van een woning > 15 jaar gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid 1.279 977
Belastingvermindering voor de vernieuwing van een woning verhuurd via een sociaal verhuurkantoor 725 531
Belastingvermindering voor de beveiliging van een woning tegen inbraak of brand eigenaar, bezitter, erfpachter, vruchtgebruiker 152.907 39.330
huurder 4.678 1.120
Belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgeven door de 'Caisse d'investissements de Wallonie' 11.498 881
Belastingvermindering voor de verwerking van aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen 1432 196
Belastingvermindering voor uitgaven voor de verwerving van een nieuwe elektrische personenauto, auto voor dubbel gebruik of minibus 486 824
motorfiets of driewieler 287 282
vierwieler 41 36
Belastingvermindering voor uitgaven voor de installatie van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen aan de buitenkant van een woning 21 3

 

 

3.6.4 - Samenvatting van de btw-aangiften

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/364-samenvatting-van-de-btw-aangiften
Samenvatting van de btw-aangiften
Rooster Aangegeven handelingen 2011 2012 2013 2014****
0 Handelingen onderworpen aan het nultarief * 65.206.107 74.237.345 74.858.761 81.022.140
1 Handelingen onderworpen aan de belasting van  6% 123.311.304 125.472.787 176.640.383 173.101.232
2 Handelingen onderworpen aan de belasting van 12% 5.897.979 5.780.687 6.058.713 6.458.814
3 Handelingen onderworpen aan de belasting van 21% 412.289.716 445.929.511 402.151.605 420.994.308
44 Diensten waarvoor de buitlenlandse btw verchuldigd is door de medecontractant 37.358.558 37.703.419 40.160.511 41.988.034
45 Handelingen waarvoor de btw door de medecontractant moet worden voldaan ** 72.077.503 72.705.608 75.065.977 74.586.800
46 Intracommunautaire leveringen en daarmee gelijkgestelde handelingen 265.930.142 257.031.425 273.784.824 268.259.427
47 Uitvoeren naar niet EU-lidstaten, in het buitenland verrichte handelingen en andere  vrijgestelde handelingen.  Leveringen met installatie of montage in een andere lidstaat en verkopen op afstand 399.762.530 427.720.047 397.882.496 412.968.067
48 Credietnota's met betrekking tot handelingen bedoeld in rooster 46 36.882.651 26.185.189 26.204.062 27.744.663
49 Credietnota's met betrekking tot andere uitgaande handelingen 96.567.787 221.994.897 138.339.768 145.740.322
54 Verschuldigde belastingen op de in roosters 0, 1, 2 en 3 aangegeven handelingen 94.686.560 101.863.066 95.790.357 99.573.258
55 Verschuldigde belastingen ingevolge intracommunautaire verwervingen en daarmee gelijkgestelde handelingen 47.801.258 49.144.314 48.899.341 47.028.975
56 Verschuldigde belastingen op de aan de aangever door bepaalde medecontractanten verstrekte goederen en diensten 25.938.508 26.892.077 28.144.375 29.874.212
57 Verschuldigde belastingen ingevolge invoer van goederen uit niet EU-lidstaten met verlegging van de heffing naar het binnenland 7.291.736 7.851.021 8.029.845 8.648.587
59 Aftrekbare btw 147.397.503 160.365.216 147.842.443 150.766.809
61 Herzieningen - verschuldigde belastingen *** 3.208.565 3.043.706 3.293.983 2.453.373
62 Herzieningen - aftrekbare belastingen *** 2.802.508 2.751.620 3.317.287 2.482.622
63 Terug te storten btw ingevolge ontvangen credietnota's 3.490.804 13.284.755 3.273.275 3.255.610
64 Teruggave btw ingevolge uitgaande credietnota's 7.742.780 13.569.130 10.302.382 11.217.890
71 Saldo van de aan de Staat verschuldigde belasting 39.327.518 40.093.267 40.212.519 40.618.443
72 Saldo van de door de Staat verschuldigde belasting 14.762.878 14.721.660 14.243.454 14.251.781
81 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 830.719.368 835.253.174 802.443.597 880.908.257
82 Diensten, diverse goederen en andere 242.088.845 262.590.409 298.703.048 267.229.806
83 Bedrijfsmiddelen 41.586.075 46.074.491 40.446.669 42.825.474
84 Credietnota's met betrekking tot de handelingen bedoeld in rooster 86 16.897.919 18.974.704 14.887.349 13.545.244
85 Credietnota's met betrekking tot de overige inkomende handelingen 76.396.010 108.116.251 55.647.411 50.107.834
86 Intracommunautaire verwervingen van goederen en daarmee gelijkgestelde handelingen 217.991.258 223.662.849 227.710.837 219.508.987
87 Handelingen met betrekking tot werk in onroerende staat en daarmee gelijkgestelde handelingen waarvoor de aangever gehouden is tot betaling van de belasting, goederen verzonden vanuit een andere lidstaat naar België in geval van verkopen op afstand of van 166.906.910 173.978.351 182.056.499 194.375.350
88 Intracommunautaire diensten met verlegging van heffing 38.803.328 39.682.248 40.741.174 43.538.758
91 Voorschotten betaald voor de handelingen van de maand december 626.372 629.113 559.661 633.219

* Verkopen van tabaksfabrikaten, recuperatieproducten, periodieke publicaties, dagbladen en sinds 2010 de vrijgestelde handelingen die geen recht op aftrek.

** Bevat onder meer de werken in onroerende staat, de ermee gelijkgestelde handelingen en de andere handelingen waarvoor de medecontractant van de aangever de belasting moet betalen, voor zover die medecontractant een btw-belastingplichtige is die tot het indienen van periodieke btw-aangiften gehouden is.

*** Onvoldoende heffingen, belasting waarvan de aangever teruggave kan verkrijgen, herzieningen van de aftrek en andere regularisaties.

**** De cijfers voor 2014 zijn nog voorlopig.

3.6.5 - VenB - overzicht van de evolutie van de belastbare grondslag (in duizend euro)

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/365-venb-overzicht-van-de-evolutie-van-de-belastbare-grondslag-duizend-euro
VenB - overzicht van de evolutie van de belastbare grondslag (in duizend euro)
  Aanslagjaar 2010 Aanslagjaar 2011 Aanslagjaar 2012 Aanslagjaar 2013
1ste bewerking: Winst van het belastbaar tijdperk Belastbare gereserveerde winst Aangroei 43.035.980 40.175.649 46.686.903 40.902.442
Opneming -53.252.667 -88.464.775 -83.814.065 -81.842.212
Verworpen uitgaven 35.249.777 47.874.656 63.073.601 45.115.424
Belastbaar bedrag uitgekeerde winst 42.727.636 66.610.726 52.102.100 68.159.910
Totaal resultaat van het belastbare tijdperk 67.760.726 66.196.256 78.048.538 72.335.564
Positief resultaat (winst van het belastbaar tijdperk) 82.842.060 87.896.529 96.185.104 88.934.366
Negatief resultaat (verlies van het belastbaar tijdperk) -15.081.334 -21.700.273 -18.136.566 -16.598.802
Werkelijk resultaat uit de zeescheepvaart waarvoor de winst wordt vastgesteld op basis van de tonnage 65.707 444.495 143.175 -9.713
Werkelijk resultaat uit activiteiten waarvoor de winst niet wordt vastgesteld op basis van de tonnage 67.695.019 65.751.761 77.905.363 72.345.278
Positief resultaat (winst van het belastbaar tijdperk) 82.658.701 87.448.516 95.926.351 88.813.901
Negatief resultaat (verlies van het belastbaar tijdperk) -14.963.681 -21.696.756 -18.020.988 -16.468.623
Bestanddelen van het resultaat waarop de aftrekbeperking van toepassing is Verkregen abnormale of goedgunstige voordelen en verkregen financiële voordelen of voordelen van alle aard 111.841 85.438 63.763 5.102
Niet-naleving investeringsverplichting of onaantastbaarheidsvoorwaarde met betrekking tot de investeringsreserve 3.667 5.259 5.206 8.517
Werknemersparticipatie 43.226 87.662 44.031 99.598
Subtotaal 158.734 178.359 113.001 113.217
Opneming bepaalde vrijgestelde reserves en meerwaarden 21.527      
Kapitaal- en interestsubsidies in het kader van de steun aan de landbouw 8.737 12.982 16.846 16.466
Totaal 188.998 191.341 156.482 347.908
Resterend resultaat 67.506.021 65.560.419 77.747.965 71.997.370
Positief resterend resultaat 82.478.200 87.265.059 95.795.647 88.533.004
Negatief resterend resultaat -14.972.179 -21.704.640 -18.047.682 -16.535.634
2de bewerking: Indeling van het resterend resultaat volgens oorsprong Belgisch oorsprong Positief resultaat (winst van het belastbaar tijdperk) 81.439.076 85.695.137 93.975.136 86.947.319
Negatief resultaat (verlies van het belastbaar tijdperk) -37.385.388 -21.787.264 -15.734.820 16.351.455
Bij verdrag Positief resultaat (winst van het belastbaar tijdperk) 1.039.957 1.569.955 1.820.633 1.585.766
Negatief resultaat (verlies van het belastbaar tijdperk) -162.769 -522.176 -2.484.139 307.036
3de bewerking: Aftrek van de winsten vrijgesteld bij verdrag Winsten vrijgesteld bij verdrag -1.039.957 -1.569.955 -1.820.633 -1.585.766
Saldo 81.439.076 85.695.137 93.975.136 86.947.319
Niet-belastbare bestanddelen Vrijgestelde giften -26.747 -29.367 -29.209 -28.361
Vristellling bijkomend personeel uitvoer- integrale kwaliteitszorg -512 -415 -311 -264
Vrijstelling bijkomend personeel K.M.O. -21.697 -27.038 -27.999 -22.356
Vrijstelling winst Coordinatiecentrum -162.349 -77.460    
Vrijstelling stagebonus -757 -512 -253 -368
Andere niet-belastbare bestanddelen -6.004.948 -1.384.238 -16.293.116 -602.451
Totaal aftrekbaar -6.217.010 -2.186.030 -16.350.888 -653.800
Beperkt tot -6.192.854 -2.134.922 -207.805 -649.384
Saldo 75.246.223 83.560.215 93.767.332 86.297.935
4de bewerking: DBI- en VRI-aftrek Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten -24.487.170 -26.053.111 -32.284.449 -28.747.503
Saldo 50.759.052 57.507.105 61.482.883 57.550.432
5de bewerking: Aftrek voor octrooi-inkomsten Aftrek voor octrooi-inkomsten -593.599 -763.651 -580.545 -1.142.761
Saldo 50.165.453 56.743.454 60.902.338 56.407.672
6de bewerking: Aftrek voor risicokapitaal Aftrek voor risicokapitaal -16.914.942 -19.434.483 -21.970.526 -15.852.895
Saldo 33.250.512 37.308.971 38.931.812 40.554.777
7de bewerking: Aftrek van vorige verliezen Aftrek van vorige verliezen -5.854.179 -5.067.744 -4.650.964 -5.801.713
Saldo 27.396.333 32.241.228 34.280.848 34.753.063
8de bewerking: Investeringsaftrek Investeringsaftrek 324.810 -250.468 277.118 270.853
Winst uit zeescheepvaart, vastgesteld op basis van de tonnage 7.641 8.099 8.031 6.038
Forfaitaire winsten art. 342, § 3, WIB 92 198.799 219.072 218.854 237.652
Belastbare grondslagen (incl. bestanddelen van het resultaat waarop de aftrekbeperking van toepassing is, winst uit zeescheepvaart, vastgesteld op basis van de tonnage en forfaitaire winsten art. 342, § 3, WIB 92) 28.116.581 32.396.289 34.897.852 35.380.823
Belastbaar tegen het gewoon tarief 27.357.028 31.937.931 34.585.483 34.241.076
Verrichtingen bedoeld in artikel 216 WIB 92 belastbaar aan 19,5% 0      
Verrichtingen bedoeld in artikel 216 WIB 92 belastbaar aan 16,5% 81.271 467.407 116.545 97.172
Belastbaar tegen verlaagd tarief: opneming bepaalde vrijgestelde reserves en meerwaarden belastbaar aan 25% 7.406   5.499 83.250
belastbaar aan 14% 14.122      
Kapitaal- en interestsubsidies in het kader van de steun aan de landbouw belastbaar aan 5% 8.737 12.982 16.846 16.466

1 De in de tabel vermelde gegevens voor de onderscheiden aanslagjaren zijn niet integraal vergelijkbaar gezien het opgenomen aantal zendingen verschilt.

Voor de aanslagjarren 2010 en 2011 weerhoudt de tabel de definitief gekende resultaten na 43 zendingen

Voor het aanslagjaar 2012 weerhoudt de tabel de actueel gekende resultaten na 31 zendingen.

Voor het aanslagjaar 2013 weerhoudt de tabel de actueel gekende resultaten na 19 zendingen.