Internationaal niveau

5.2.1 - Internationale samenwerking: uitwisseling van inlichtingen bij de AA Fiscaliteit, de AA Douane en Accijnzen en de AA Bijzondere Belastinginspectie in 2014

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/521-internationale-samenwerking-uitwisseling-van-inlichtingen-bij-de-aa-fiscaliteit-de-aa-douane-en
Internationale samenwerking: uitwisseling van inlichtingen bij de AA Fiscaliteit, de AA Douane en Accijnzen en de AA Bijzondere Belastinginspectie in 2014
  AAFisc Inkomstenbelastingen AAFisc Btw AAD&A en EU AAD&A en andere AABBI en EU AABBI en andere
Administratieve samenwerking Uitwisselingen van inlichtingen Spontane uitwisselingen Ontvangen dossiers 149 198 351 62 4 0
Verzonden dossiers 155 167 23 2 19 1
Uitwisselingen op verzoek Ontvangen dossiers 736 1.543 459 122 9 0
Verzonden dossiers 278 1.558 156 20 125 10
Automatische uitwisselingen1 Ontvangen dossiers 65 zendingen = 923.869 inlichtingen 4.257.078 inlichtingen        
Verzonden dossiers 94 zendingen = 2.418.790 inlichtingen 8.085.957 inlichtingen        
Notificaties2 Ontvangen dossiers 8 3        
Verzonden dossiers 0        
Andere vormen van samenwerking Advanced Pricing Agreement3 niet van toepassing        
Onderling overleg4 174 niet van toepassing        
Multilaterale controles5 19 23        
Fiscalis- werkbezoeken 4 Belgische ambtenaren6        
16 buitenlandse ambtenaren7        

Het aantal uitwisselingen ligt hoger in 2014 doordat verschillende partners in 2014 inlichtingen over verschillende voorgaande inkomstenjaren hebben overgemaakt.

1 Inzake btw zijn de automatische uitwisselingen van inlichtingen:

 • de intracommunautaire leveringen en dienstprestaties (VIES)
 • de uitwisseling over de registraties van een btw-plichtige in een andere lidstaat en over de verkoop van nieuwe vervoermiddelen van particulieren in een andere lidstaat.

Aangezien de VIES-gegevens voorheen niet opgenomen waren in deze tabel, is er nu een grote toename van het aantal uitwisselingen ten opzichte van 2013.

2 Het betreft een vorm van internationale samenwerking waardoor een staat overgaat, met respect voor zijn eigen procedureregels, tot de notificatie van akten en administratieve beslissingen uitgaande van een andere staat, en dit met als doel de draagwijdte en de juridische waarde ervan te verzekeren.

3 Een voorafgaand akkoord tussen fiscale administraties, waarin een aantal criteria vastgelegd worden om zo tot een correcte verrekenprijs - dit is de prijs waartegen een onderneming goederen (materieel of immaterieel) of diensten levert aan een verbonden onderneming - te komen tussen verbonden ondernemingen.

4 Een procedure, die de fiscale administraties toestaat om overleg te plegen, om zo de problemen naar aanleiding van een foute toepassing van de dubbelbelastingverdragen op te lossen. Deze procedure staat los van de nationale beroepsmogelijkheden.

5 Multilaterale controles:

 1. Gelijktijdige controles in de grensregio's:

  België-Nederland (BE-NL): Als gevolg van het op 17.09.2008 succesvol afgesloten Pilootproject BE-NL, welke gegoten werd in een permanente vorm van bilaterale samenwerking, liepen in 2014 een aantal gezamenlijke boekenonderzoeken tussen de twee Lidstaten gewoon door en werden er nieuwe opgestart. Deze boekenonderzoeken (aantal: 20) hebben betrekking op de materie btw en/of Inkomstenbelastingen (directe belastingen).

 2. Andere gelijktijdige controles/multilaterale controles:

  In 2014 heeft BE deelgenomen aan 12 multilaterale controles met andere Lidstaten onder het Fiscalis-programma. Deze multilaterale controles betroffen de materie directe belastingen (zoals verrekenprijzen), btw (b.v. carrousel fraude) en accijnzen (op alcohol en tabak). 4 multilaterale controles werden in de loop van 2014 beëindigd.

 3. Aantal gelijktijdige controles/multilaterale controles (al dan niet in Fiscalis-verband):

  In 2014 werden in totaal 32 gelijktijdige/multilaterale controles uitgevoerd (materie btw/directe belastingen/accijnzen). De AABBI was betrokken bij 12 van deze controles.

6 In het kader van het Fiscalis samenwerkingsprogramma van de Europese Unie hebben 4 Belgische fiscale ambtenaren van verschillende administraties deelgenomen aan werkbezoeken in andere Lidstaten. De behandelde thema's van deze werkbezoeken waren de strijd tegen de fiscale fraude, de invorderingen - schuldbeheer en inlichtingenuitwisseling.

7 België heeft 16 buitenlandse ambtenaren ontvangen in het kader van werkbezoeken op het vlak van de strijd tegen de fiscale fraude (e-audit).

Andere Fiscalis-activiteiten (btw, directe belastingen, accijnzen)

In 2014 vonden, in het kader van het Fiscalis-programma, andere evenementen zoals seminaries, projectgroepen en workshops plaats op het vlak van de Directe belastingen en op het vlak van de Indirecte belastingen (BTW en Accijnzen). In totaal namen 81 Belgische ambtenaren van verschillende Administraties deel aan 47 Fiscalis evenementen. De doelstellingen waren de administratieve samenwerking te versterken alsook de uitwisseling van de goede praktijkgevallen, de begrijpelijkheid en de inwerkingtreding van de Europese wetgeving op fiscaal vlak te verzekeren, de administratieve procedures en de bevoegdheden van de fiscale ambtenaren te verbeteren. De behandelde thema's in 2014 waren o.a. de kasregisters, de oprichting van de Mini One Stop Shop btw (uniek mini loket), de goede praktijkgevallen in de strijd tegen intracommunautaire btw-fraude, risicobeheer, Eurofisc, samenwerking op het vlak van IT, verrekenprijzen, automatische uitwisseling van inlichtingen, multilaterale controles, de controle van e-commerce en wederzijdse bijstand op het vlak van de invorderingen.

De technische ondersteuning aan Griekenland op het vlak van de invordering en de strijd tegen de fiscale fraude werd verder gezet onder de vorm van gerichte zendingen ter plaatste.

5.2.2 - Aanvragen om bijstand bij invordering in 2014 via de AA Douane en Accijnzen

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/522-aanvragen-om-bijstand-bij-invordering-2014-de-aa-douane-en-accijnzen
Aanvragen om bijstand bij invordering in 2014 via de AA Douane en Accijnzen
  Douane
Door andere EU-lidstaten aan België Aanvragen om inlichtingen 7
Aanvragen tot notificatie 5
Aanvragen tot invordering 11
Door België aan andere EU-lidstaten Aanvragen om inlichtingen 99
Aanvragen tot notificatie 4
Aanvragen tot invordering 40

De bijstand bij invordering is gebaseerd op:

 • aanvragen om inlichtingen (art. 5 van de Richtlijn 2010/24/EU voor de lidstaten van de EU, wederzijdse en multilaterale overeenkomsten voor de EU-landen en voor dossiers van minder dan 1.500 euro en voor landen buiten de EU);
 • aanvragen tot notificatie (Art. 8 tot 9 van de Richtlijn 2010/24/EU voor de lidstaten van de EU);
 • aanvragen tot invordering of tot het nemen van bewarende maatregelen (art.10 tot 15 van de Richtlijn 2010/24/EU voor de lidstaten van de EU, wederzijdse en multilaterale overeenkomsten voor de EU-landen voor dossiers van minder dan 1.500 euro en voor landen buiten de EU).

Richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 16.03.2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen, die Richtlijn 2008/55/EG vervangt is in werking getreden op 01.01.2012. Deze richtlijn heeft het toepassingsgebied uitgebreid tot alle vormen van belastingen en rechten, geheven door of ten behoeve van een lidstaat of zijn territoriale of staatkundige onderdelen, lokale overheden daaronder begrepen, dan wel ten behoeve van de EU.

Evolutie van de cijfers

Sinds januari 2012 worden de verzoeken om bijstand uitsluitend ingediend door middel van de applicatie E-forms Editor, ontwikkeld door de Europese commissie, die onder andere toelaat automatisch de Europese uitvoerbare titel aan te leggen. De toepassing van Richtlijn 2010/24/EU zal pas concreet meetbaar zijn na een inloopperiode van ongeveer 2 jaar.

5.2.3 - Aanvragen om bijstand bij invordering in 2014 via de AA Inning en Invordering

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/523-aanvragen-om-bijstand-bij-invordering-2014-de-aa-inning-en-invordering
Aanvragen om bijstand bij invordering in 2014 via de AA Inning en Invordering
  UE-lidstaten Andere
  Algemeen totaal Btw + DB Directe belastingen Btw
Door andere Staten aan België Aantal verzoeken om inlichtingen 434 3 0
Aantal verzoeken om notificaties 140 0 0
Aantal verzoeken om bewarende maatregelen 7 0 0
Aantal verzoeken om invordering 689 4 0
Totaal bedrag van de schuldvorderingen 37.516.485,20   0
Totaal van de voor andere Staten ingevorderde bedragen 1.947.746,53   0
Door België aan andere Staten Aantal verzoeken om inlichtingen 2.265 138 0
Aantal verzoeken om notificaties 21 0 0
Aantal verzoeken om bewarende maatregelen 3 0 0
Aantal verzoeken om invordering 2.099 79 0
Totaal bedrag van de schuldvorderingen 220.833.877,56    
Totaal van de door andere Staten ingevorderde bedragen 3.451.422,72    
Totaal 2014 5.658 224  
Totaal 2013 4.656 148  
Totaal 2012 3.022 79  

De invorderingsbijstand is gebaseerd op:

 • verzoeken om inlichtingen (art. 5 van de Richtlijn 2010/24/EU voor de lidstaten van de EU, bilaterale en multilaterale overeenkomsten voor de landen van de EU voor dossiers van minder dan 1.500 euro en voor de landen buiten de EU);
 • verzoeken tot notificatie (art. 8 en 9 van de Richtlijn 2010/24/EU voor de lidstaten van de EU);
 • verzoeken tot invordering (art. 10 tot 15 van de Richtlijn 2010/24/EU voor de lidstaten van de EU, bilaterale en multilaterale overeenkomsten voor de landen van de EU voor dossiers van minder dan 1.500 euro en voor de landen buiten de EU);
 • verzoeken tot conservatoire maatregelen (art. 16 en 17 van de Richtlijn 2010/24/EU voor de lidstaten van de EU, bilaterale en multilaterale overeenkomsten voor de landen van de EU voor dossiers van minder dan 1.500 euro en voor de landen buiten de EU).

De Richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 16.03.2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen, die de Richtlijn 2008/55/EG vervangt, is in werking getreden op 01.01.2012. Deze richtlijn heeft het toepassingsgebied uitgebreid tot alle vormen van belastingen en rechten geheven door of ten behoeve van een lidstaat of zijn territoriale of staatkundige onderdelen, lokale overheden daaronder begrepen, dan wel ten behoeve van de EU.

De andere grote nieuwigheid van de Richtlijn 2010/24/EU is de invoering van de Europese uitvoerbare titel die de enige basis wordt voor de invorderingsmaatregelen en de conservatoire maatregelen in de aangezochte lidstaat.

Op het niveau van de AAII worden alle verzoeken om bijstand, gebaseerd op om het even welk instrument, beheerd via de toepassing STIRInt. Om praktische redenen beheert het CLO Invordering eveneens de flux van verzoeken om bijstand op basis van de Richtlijn 2010/24/EU waarvan de bevoegdheid toebehoort aan geregionaliseerde entiteiten.

Het CLO (Central Liaison Office) of Centraal Verbindingsbureau is het centraal contactpunt wat betreft het beheer van de wederzijdse verzoeken om invorderingsbijstand voorzien in de richtlijn 2010/24/EU.

Het beheert de beveiligde mailboxen waarlangs alle verzoeken om bijstand met betrekking tot directe belastingen en Btw van en naar andere lidstaten worden doorgezonden ; het beheert eveneens de mailboxen die gemeenschappelijk worden gebruikt door verschillende entiteiten (federaal en regionaal zoals onroerende vooheffing, verkeersbelasting, ...).

18 verzoeken om inlichtingen, 4 verzoek tot notificatie en 47 verzoeken Tot invordering zijn verzonden door/geadresseerd aan de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel*).

* Vlabel organiseert de inning en invordering van de Vlaamse belastingen.

5.2.4 - Evolutie aanvragen om bijstand bij invordering

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/524-evolutie-aanvragen-om-bijstand-bij-invordering
Evolutie aanvragen om bijstand bij invordering
  2012 2013 2014
Totaal aanvragen binnen de EU 3.133 4.656 5.658
Totaal aanvragen buiten de EU 79 148 224

Uit de cijfers blijkt dat de trend van de voorbije jaren in 2014 verder werd gezet. De uitgaande verzoeken inzake internationale bijstand kenden een forse stijging. De verzoeken om inlichtingen worden op een correcte manier ingezet en leiden tot een sterk gestegen aantal uitgaande verzoeken om invordering. Dit heeft op zijn beurt een positief effect op de grootte van het bedrag van de ingevorderde sommen.

Dezelfde tendens is waar te nemen voor de binnenkomende verzoeken. Andere lidstaten verstuurden meer verzoeken tot inlichtingen en invordering. Opmerkelijk is ook dat er bijna een verdubbeling is van de ontvangen verzoeken tot notificatie.

De enige daling is waar te nemen inzake de verzoeken om bewarende maatregelen, zowel voor de inkomende als uitgaande verzoeken.

Er kan gesteld worden dat de positieve tendens gestart sinds de inwerkingtreding van de nieuwe richtlijn 2010/24/EU met succes verder gezet wordt. De gebruiksvriendelijkheid van de E-form en de verbeterde samenwerking tussen de lidstaten draagt bij tot een stijging van het ingevorderde bedrag in het kader van de wederzijdse bijstand.