Algemeenheden en index

De FOD Financiën heeft in 2014 de laatste versie van het GRI, dat de naam ‘4.0’ kreeg, in zijn jaarverslag opgenomen. Hiermee geeft de FOD positief gevolg aan het coachingprogramma van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO). Tussen 2011 en 2013 werd het GRI 3 (niveau C) op de rapportering van de FOD Financiën toegepast. 
Deze nieuwe versie GRI 4.0 schept een duidelijker beeld van de wijze waarop ondernemingen (en dus de FOD) op een verantwoordelijke manier hun core business beheren. Dit dankzij de methode van de materialiteitsmatrix die in het GRI 4.0 wordt voorgesteld en waarmee de uitdagingen op het vlak van maatschappelijke verantwoordelijkheid van de ondernemingen (de zgn. MVO-uitdagingen) kunnen geïdentificeerd en gerangschikt worden. Deze matrix is gebaseerd op de belangrijkste activiteiten en opdrachten van de FOD Financiën en wordt waargenomen via introspectie en dialoog. Meer info over het GRI 4.0 kunt u vinden via de volgende link: https://www.globalreporting.org/standards/g4/Pages/default.aspx

Met de steun van Cap Conseil, een consultancyvennootschap door het FIDO ingehuurd, stelde de FOD Financiën een materialiteitsmatrix samen door veertien uitdagingen te bepalen. Volgens het management en de stakeholders zijn er daarvan zeven met een groter belang waarvan er voor het jaarverslag 2014 vier worden behandeld. De tien andere volgen later. Met transparantie en communicatie als doel werd vervolgens beslist om sommige uitdagingen praktisch te benaderen om zo de basis van de verschillende vakgebieden beter te kaderen.

Tot slot komen we in dit verslag ook nog terug op sommige indicatoren uit vorige edities teneinde de algemene evolutie ervan  in een ruimer kader te plaatsen.

GRI4.0 - Algemeen
Referentie en sleutelwoord Titel Opmerking / Aanvullende informatie
Strategie en analyse
G4-1 Verklaring van de Voorzitter  
Profiel van de organisatie
G4-3 Naam van de organisatie Federale Overheidsdienst Financiën
G4-4 Voornaamste producten en diensten http://finances.belgium.be/nl/E-services/
G4-5 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie Koning Albert II-laan 33 - 1030 Schaarbeek
G4-6 Het aantal landen waar de organisatie actief is Een land : België
G4-7 Eigendomsstructuur en rechtsvorm Rechtsvorm: openbaar bestuur
G4-8 Afzetmarkten (geografische spreiding)  
G4-9 Omvang Aantal werknemers (23.370 personeelsleden)
Aantal vestigingen
Netto-omzet
Aantal producten en geleverde diensten : http://finances.belgium.be/nl/E-services/
G4-10 Ondervedeling van het aantal werknemers  
G4-11 Percentage werknemers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt 100 % (sectorakkoord)
G4-12 Toeleveringsketen van de organisatie Niet van toepassing
G4-13 Significante veranderingen wat betreft omvang, structuur, kapitaal of toeleveringsketen Sinds 2012: jaarlijkse sluiting van meerdere kantoren en nieuw beheer ervan met het oog op rationalisatie, doeltreffendheid en kostendaling
G4-14 Beginsel 15 van de 'Verklaring van Rio over milieu en ontwikkeling' Artikel 'Duurzame rapportering: na de GRI 3, de GRI 4.0… maar wat is het verschil?', Verklaring van de voorzitter
G4-15 Charters, principes en andere initiatieven op economisch, milieugerelateerd en sociaal vlak 2014 is het jaar van het kwaliteitslabel ‘Ecodynamische onderneming’; Enquête mobiliteitsbeleid
G4-16 Lidmaatschap van nationale of internationale belangenverenigingen of -organisaties Niet van toepassing
Geïdentificeerde relevante aspecten en perimeters
G4-17 In de financiële overzichten opgenomen entiteiten Niet van toepassing
G4-18 Inhoudelijk proces en omvang van de uitdagingen uitgelegd in de artikels over elke behandelde uitdaging
G4-19 Uitdagingen Index
G4-20 Perimeter van de uitdagingen in de organisatie Indien de relevantie van de uitdaging niet voor de hele FOD Financiën geldt, wordt dit in het artikel verduidelijkt.
G4-21 Perimeter van de uitdagingen buiten de organisatie Niet van toepassing
G4-22 Oorzaken en gevolgen van aanpassingen van informatie uit vorige verslagen Niet van toepassing
G4-23 Substantiële veranderingen in de reikwijdte en de afbakening van de aspecten ten aanzien van de vorige rapporteringsperioden Sinds 2012: jaarlijkse sluiting van meerdere kantoren en nieuw beheer ervan met het oog op rationalisatie, doeltreffendheid en kostendaling
Betrokkenheid van de stakeholders
G4-24 Lijst van de groepen van stakeholders  
G4-25 Criteria voor het identificeren en selecteren van de stakeholders met wie er een dialoog is aangegaan 'Duurzame rapportering: na de GRI 3, de GRI 4.0… maar wat is het verschil?'
G4-26 De benadering van de organisatie om de stakeholders te betrekken 'Duurzame rapportering: na de GRI 3, de GRI 4.0… maar wat is het verschil?'
G4-27 Thema's en belangrijkste bekommernissen die geuit werden in het kader van de dialoog met de stakeholders 'Duurzame rapportering: na de GRI 3, de GRI 4.0… maar wat is het verschil?'
Profiel van het rapport
G4-28 Rapporteringsperiode Kalenderjaar
G4-29 Datum van het laatste gepubliceerde rapport, indien van toepassing 18 juli 2014
G4-30 Rapporteringscyclus (vb.: jaarlijks, tweejaarlijks Jaarlijks
G4-31 Contactpersoon voor het GRI Caroline Lhoneux, Dienst Duurzame ontwikkeling  caroline.lhoneux@minfin.fed.be - 0257 814 14
G4-32 Gekozen optie inzake 'conformiteit', Index GRI, externe verificatie Conformiteit - Essentiële criteria
G4-33 Beleid en huidige praktijk van de organisatie met betrekking tot het verstrekken van een externe verificatie van het rapport Geen echte externe verificatie maar gegevens worden uitgewisseld en adviezen worden ingewonnen in samenwerking met de werkgroep die werd opgericht voor het coachingproject 'GRI4.0' van het Federaal Instaat voor Duurzame Ontwikkeling en de consultancyvennootschap Cap Conseil.
Bestuur
G4-34 Structuur van het bestuur van de organisatie Directiecomité; Organigram
Ethiek en integriteit
G4-56 Waarden, principes, normen en regels van de organisatie inzake gedrag Waarden van de FOD Financiën
GRI4.0 - Economische, milieugerelateerde en maatschappelijke indicatoren
G4-EC1 Directe economische waarde die gecreëerde en verdeeld wordt  
G4-PA8 Uitgaven per type betaling  
G4-EN30 Grote impact op het milieu van het vervoer van producten en werknemers  
GA-LA9 Gemiddeld aantal uren opleiding  
GA-PR5 Klachtenbeheer  
GRI4.0 - Uitdagingen
Belastingen: gelijkheid en transparantie Personenbelasting: verwerking en bestemming
Schuldhoudbaarheid Stabiliteit van België
Veiligheid bij invoer Cel Cybersquad
Strijd tegen de fiscale fraude Fiscale paradijzen