Budget

Werkingsbudget FOD Financiën 2014 (in duizend euro)

#

Werkingsbudget FOD Financiën 2014 (in duizend euro)
  Vastleggingskredieten Vastgelegde verbintenissen Vereffeningskredieten Gerealiseerde betalingen
Personeelskosten 1.338.728 1.297.931 1.322.811 1.298.608
Algemene werkings- en investeringsuitgaven 129.895 124.816 126.386 115.492
ICT werkings- en investeringsuitgaven 94.378 94.357 106.440 102.251
Specifieke werkingskosten 103.230 102.894 104.839 104.620
Voorschotten op alimentatievorderingen 24.400 24.400 23.511 23.510
Fedorest 30.814 30.814 30.814 30.814
Shape 6.814 6.721 6.818 5.599
Beleidsorganen 5.790 3.956 5.790 3.745
Internationale financiële betrekkingen 100 0 100 0
Andere 153.509 150.824 132.087 127.137
Totaal 1.887.658 1.836.713 1.859.596 1.811.776
Commentaren

De omzendbrieven inzake begrotingsbehoedzaamheid hebben een administratieve blokkering van de kredieten opgelegd.

Voor de FOD Financiën kwamen deze administratieve blokkeringen neer op een bedrag van 75,805 miljoen euro (luik vastleffingen) en een bedrag van 91,386 miljoen euro (luik betalingen).

Deze tabel is een weergave van de initiële kredieten verminderd met de opgelegde blokkeringen. De kredieten met betrekking tot de volgende dossiers werden buiten beschouwing gelaten:

  • deelneming van de Belgische Staat in het kapitaal van de NV European Stability Mecanism;
  • plan voor steun aan Griekenland goedgekeurd door de Eurogroep;
  • Belgische SMP-bijdrage;
  • bijdrage aan de PRGT-subsidy account van het IMF;
  • Afrikaans Fonds;
  • inschrijving van België bij het IMF.

Ontvangsten door de FOD Financiën 2014 (in duizend euro)

#

Ontvangsten door de FOD Financiën 2014 (in duizend euro)
Fiscale ontvangsten Inkomstenbelastingen 55.075.508
Btw, diverse rechten en taksen 37.439.549
Andere indirecte belastingen 537.262
Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 351.049
Andere directe belastingen 315.147
Douanerechten 2.113.638
Accijnzen 7.885.547
Totaal 103.717.701
Niet-fiscale ontvangsten Directe belastingen -39.602
Indirecte belastingen (btw en registratie) 816.222
Indirecte belastingen (Kadaster) 7.627
Douane en Accijnzen 21.543
Thesaurie 2.683.219
Rijksschuld 803.268
Totaal 4.292.277
Algemeen totaal 108.010.088

Van de ontvangsten die de FOD Financiën int voor de Belgische federale overheid, is een gedeelte bestemd voor de financiering van andere overheden zoals de Europese Unie, de gemeenschappen en gewesten, de Sociale Zekerheid, de gemeenten en provincies ... (zie tabel 'Geaffecteerde ontvangsten bestemd voor de financiering van andere overheden 2014'). De overdracht van die 'geaffecteerde ontvangsten' gebeurt in het kader van de bijzondere financieringswet.

Wat er na de 'affectaties' overblijft, zijn de Rijksmiddelen die elk jaar door het Belgisch Parlement moeten worden goedgekeurd. Het grootste gedeelde hiervan zijn de zgn. 'primaire behoeften' die worden opgedeeld in:

  • dotaties
  • de Cel Gezagsdepartementen (waaronder de FOD Justitie, de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de FOD Financiën (zie tabel 'Werkingsbudget FOD Financiën 2014'), Defensie en de Federale politie)
  • de Sociale Cel (waaronder de Pensioenen en Middenstand, en de FOD Sociale Zekerheid)
  • de Economische Cel (waaronder de FOD Mobiliteit en Vervoer)

Daarnaast moet en ook de jaarlijkse toename van de staatsschuld en de rentelast op die schuld gefinancierd worden.

Geaffecteerde ontvangsten bestemd voor de financiering van andere overheden 2014 (in duizend euro)

#