Proactief informeren voor verhoogde compliance

Proactief informeren voor verhoogde compliance
Sinds een aantal jaren investeert de Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) in een proactieve communicatie aan de belastingplichtigen om hen aan te zetten om hun fiscale verplichtingen correct en spontaan te vervullen. Die proactieve maatregelen bestaan ten eerste uit het verstrekken van informatie over de verplichtingen en de mogelijkheden om eraan te voldoen, ten tweede uit het herinneren aan niet vervulde verplichtingen en ten slotte uit het aankondigen van controleacties. Op die manier wil AAFisc haar dienstverlening aan de belastingplichtigen verbeteren en de doeltreffendheid van haar eigen werking verhogen. Enerzijds bespaart het hebben van de nodige informatie om zijn fiscale verplichtingen na te komen de belastingplichtige tijd en vermijdt hij zo fiscale controles. Anderzijds kan AAFisc, met meer correct ingediende aangiften, die aangiften meer geautomatiseerd verwerken en zo ruimte maken voor meer gerichte controles in fraudegevoelige materies.

AAFisc  wil de relatie met de belastingplichtigen verbeteren en vergemakkelijken door een proactieve in plaats van een repressieve aanpak. Zo heeft AAFisc in 2014 een aantal CRM-acties (Citizen Relationship Management-acties) op poten gezet. Het doel van die CRM-acties is specifieke groepen van belastingplichtigen informeren over hun fiscale verplichtingen en over de manier om ze correct na te komen.

Praktisch betekent dit dat AAFisc in 2014 informatieve brieven verstuurde naar bepaalde belastingplichtigen, hun vertegenwoordigers en andere belanghebbenden, onder andere:

  • aan steden en gemeenten om hen te herinneren aan de regelgeving over de btw op werk in onroerende staat
  • aan de federaties van reisbureaus, reisagentschappen en reisorganisatoren met de vraag om hun leden te herinneren aan de verplichting om op hun facturen de correcte en volledige vermeldingen op te nemen, met name voor de uitsplitsing van business seminars en privéreizen.

In januari 2014 publiceerde AAFisc bovendien op de website van de FOD Financiën een nieuwsbericht over de nieuwe boekhoudkundige verplichtingen voor advocaten na de invoering van de btw-plicht voor advocaten vanaf 1 januari 2014.

Ter gelegenheid van de oprichting en opening op 1 oktober 2014 van het Belgische enig loket Mini One Stop Shop (MOSS) heeft AAFisc ook infosessies voor medewerkers en voor externen georganiseerd (zowel voor ondernemingen die getroffen worden door de wijzigingen en zich moesten registreren in MOSS als in het buitenland om de Belgische MOSS te promoten), en er een webpagina aan gewijd. Dat enig loket MOSS moet het gemakkelijker maken om de fiscale verplichtingen te vervullen die het resultaat zijn van de wijziging van de Europese btw-reglementering, van kracht vanaf 1 januari 2015.

Herinneren aan niet vervulde verplichtingen

In 2014 heeft AAFisc herinneringsbrieven gestuurd naar belastingplichtigen die hun aangifte in de personenbelasting niet ingediend hadden. Dat gebeurde voor de eerste keer op basis van de verschillende indieningstermijnen in plaats van per doelgroep zoals de vorige jaren (loontrekkenden, zelfstandigen). De brieven zijn dus vroeger op het jaar gestuurd om de belastingplichtigen aan te zetten om hun fiscale verplichtingen alsnog na te komen. 228.756 brieven werden verstuurd in september en nog eens 33.982 bijkomende brieven in december voor wie een beroep deed op een mandataris om de aangifte in te vullen via Tax-on-web (met deadline 14 november 2014). De herinneringsactie was al aangekondigd tijdens de jaarlijkse persconferentie over de PB-aangifte in april 2014.

De resultaten van de herinneringsactie van 2013 werden ook gepubliceerd op de website van de FOD Financiën om de belastingplichtigen te sensibiliseren over het feit dat ze sancties riskeren als ze hun PB-aangifte niet indienen ondanks de ontvangst van een herinneringsbrief.

Met die herinneringsbrieven wil AAFisc via een proactieve in plaats van een repressieve aanpak het aantal niet ingediende aangiften verminderen. Het geeft de betrokken belastingplichtigen de mogelijkheid om hun aangifte nog binnen de 14 dagen na ontvangst van de herinneringsbrief in te dienen en zo een boete van 50 tot 1.250 euro of een aanslag van ambtswege met eventuele belastingverhoging te vermijden.

Als gevolg van het verzenden van de herinneringsbrieven zijn nog 141.791 PB-aangiften ingediend of 53,2% van het aantal ontbrekende PB-aangiften.

Aankondigen controleacties

Zoals de vorige jaren heeft AAFisc ook in 2014 een aantal geplande controleacties aangekondigd op de website van de FOD Financiën.

Voor particulieren gingen de in februari 2014 aangekondigde acties om een mogelijke controle op de vrijstelling van buitenlandse wedden en lonen en van dossiers van belastingplichtigen die al geruime tijd niet meer gecontroleerd waren.

Voor ondernemingen kondigde AAFisc mogelijke controles aan in geval van:

  • een abnormale evolutie van de verhouding omzet/kosten
  • plots gedaalde of in vergelijking met het sectorgemiddelde kleine winstmarges
  • mogelijk ten onrechte teruggevorderde btw-kredieten

De bedoeling van die aankondiging is de belastingplichtigen aanzetten om de komende jaren op die vlakken extra aandacht te besteden aan het vervullen van hun fiscale verplichtingen.

MOSS

Vanaf 1 januari 2015 wordt de levering van elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en televisieomroepdiensten aan niet btw-plichtige personen (bv. particulieren of verenigingen) belast in de woonstaat van de niet btw-plichtige afnemer van de dienst.

Via het enig loket Mini One Stop Shop (MOSS), een nieuwe module van Intervat, kunnen btw-plichtige ondernemingen die dergelijke diensten leveren in andere lidstaten van de Europese Unie:

  • zich registreren voor die nieuwe MOSS-regeling (vanaf 1 oktober 2014)
  • elk kwartaal één enkele btw-aangifte indienen voor al die diensten die ze geleverd hebben in alle lidstaten waar ze geen vaste inrichting hebben
  • één enkele betaling doen in België voor alle diensten die ze leverden aan niet btw-plichtigen in andere lidstaten.

Zo vermijden zij zich te moeten registreren in alle lidstaten waar ze die diensten geleverd hebben.